Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for melding om feil fra produsenter av personbiler

Commission Implementing Regulation (EU) No 429/2012 of 22 May 2012 amending Regulation (EU) No 1014/2010 for the purpose of providing a common format for the notification of errors by manufacturers of passenger cars

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er avledet fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 som regulerer krav til gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler som registreres i EU. Utslippsmålene for de enkelte bilprodusenter er bindende fra 2012. For å kunne fastslå gjennomsnittsutslippet for personbilene i EU fra alle produsentene, må medlemsstatene overvåke og rapportere antall registreringer og tekniske data for de ulike bilmodellene som blir registrert i landet. Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 harmoniserer reglene for hvordan opplysninger skal innsamles og rapporteres, og regulerer i detalj hvordan medlemsstatene skal overvåke og rapportere data til Kommisjonen.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 endrer forordning 1014/2010 om tilsyn og rapportering av CO2-data for personbiler. Forordning 429/2012 fastsetter et felles format for hvordan personbilfabrikanter skal underrette Kommisjonen om feil i CO2-dataene. Ettersom fabrikantenes korrigeringer og rapporteringer om feil er et viktig ledd i å etterprøve de data som danner grunnlaget for beregninger av spesifikke utslippsmål og gjennomsnittlige spesifikke utslipp for alle fabrikanter, er det hensiktsmessig å fastsette en klar prosedyre for slike rapporteringer. Ved å fastsette et felles format for feilrapporteringer, vil også Kommisjonen hurtigere kunne verifisere og behandle rapportene som kommer inn.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 429/2012 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Det vises her til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og 1014/2010. Det er i dag ikke norsk regelverk som krever rapportering av registrerings- og CO2-data for personbiler til EU. Likevel har Norge fulgt opp rapporteringskravene i forordning 443/2009 og forordning 1014/2010 frivillig, så langt det er mulig med dagens datasystem for registrering av kjøretøy (Autosys).

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbehold
Når det gjelder forordning 443/2009, så er er denne rubrisert i Gruppe 1. Det er også tatt 103-forbehold. Etter at 443/2009 er innlemmet i EØS-avtalen, antar Vegdirektoratet at avledede rettsakter (herunder forordningene 1014/2010 og 429/2012) blir å rubrisere i gruppe 2. For avledede rettsakter antas det at 103-forbehold ikke er nødvendig.

Norsk gjennomføring
Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og 1014/2010, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering
Felles format og prosedyre for feilrapportering av CO2-data vil gjøre kontroll, korrigering og verifisering av datagrunnlaget enklere for både fabrikanter og Kommisjonen. For øvrig har Norge per i dag ingen bilfabrikanter som blir berørt av forordningen. Som nevnt rapporterer Norge årlig tekniske data og antall nyregistreringer til EU i henhold til forordning 443/2009, men dette datamaterialet blir ikke inkludert i Kommisjonens beregninger.

Status
Forordningen ble vedtatt 22. mai 2012 og trådte i kraft i EU 26. mai 2012.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 109/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.05.2012
Anvendelsesdato i EU
26.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
16.06.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EF) nr. 443/2009)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0429
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro