Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/348 av 2. mars 2015 om konsistens av visse mål som inngår i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker innsendt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 549/2004 med EU-omfattende resultatmål for den andre referanseperioden

Commission Implementing Decision (EU) 2015/348 of 2 March 2015 concerning the consistency of certain targets included in the national or functional airspace block plans submitted pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the second reference period

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.03.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 549/2004 skal medlemsstaterne vedtage nationale planer eller planer for funktionelle luftrumsblokke (»FAB«), der indeholder bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, hvormed der sikres overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I samme forordning fastsættes det endvidere, at Kommissionen skal vurdere disse måls overensstemmelse på grundlag af de kriterier for vurdering, der nævnes i forordningens artikel 11, stk. 6, litra d), og at Kommissionen kan beslutte at afgive henstillinger, hvis den fastslår, at disse kriterier ikke er opfyldt. Gennemførelsesbestemmelserne herom er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(2) EU-dækkende præstationsmål for de centrale præstationsområder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet i den anden referenceperiode (2015-2019) blev vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU.

(3) Pr. 1. juli 2014 havde medlemsstaterne forelagt Kommissionen præstationsplanerne — alle på FAB-niveau. I nogle tilfælde forelå den første udgave kun som et udkast. Desuden blev en række planer senere ændret i kraft af tilføjelser eller berigtigelser, senest den 9. januar 2015. Kommissionens vurdering bygger på de nyeste fremlagte oplysninger.

(4) Præstationsvurderingsorganet, som har til opgave at bistå Kommissionen ved gennemførelsen af præstationsordningen i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, forelagde Kommissionen en indledende vurderingsrapport den 7. oktober 2014 og en ajourført udgave af samme rapport den 15. december 2014. Fra præstationsvurderingsorganet modtog Kommissionen endvidere rapporter, som bygger på de nationale tilsynsmyndigheders oplysninger om overvågningen af præstationsplanerne og -målene, og som er indgivet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(5) For det centrale præstationsområde flyvesikkerhed er overensstemmelsen mellem målene, som medlemsstaterne har forelagt, om flyvesikkerhedsforvaltningens effektivitet og anvendelsen af risikoanalyseværktøjsmetoden til klassificering af alvorlighedsgraden blevet vurderet i henhold til de principper, der er fastsat i punkt 2 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013. Denne vurdering godtgjorde, at de mål, som alle medlemsstaterne forelagde angående FABCE, UK-IR FAB, FABEC, Baltic FAB, Blue Med FAB, Danube FAB, DK-SE FAB, NEFAB og SW FAB, er i overensstemmelse med det relevante EU-dækkende præstationsmål.

(6) For det centrale præstationsområde miljø er overensstemmelsen af de mål, medlemsstaterne forelagde, vurderet i henhold til de principper, der er fastsat i punkt 3 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, idet de respektive FAB-referenceværdier for den horisontale overflyvningsflyveeffektivitet for den faktiske bane, der — såfremt de anvendes — sikrer, at det EU-dækkende præstationsmål opfyldes på EU-plan, er beregnet af netadministratoren og fastsat i netoperationsplanen (2014-2018/19) i den seneste udgave fra juni 2014 (»netoperationsplan«). Denne vurdering godtgjorde, at de mål, som alle medlemsstaterne forelagde for FABCE, UK-IR FAB, FABEC, Baltic FAB, Blue Med FAB, Danube FAB, DK-SE FAB, NEFAB og SW FAB, er i overensstemmelse med det relevante EU-dækkende præstationsmål.

(7) For det centrale præstationsområde kapacitet er overensstemmelsen af de mål, medlemsstaterne forelagde om overflyvnings-ATFM-forsinkelse (ATFM = lufttrafikregulering), vurderet i henhold til de principper, der er fastsat i punkt 4 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, idet de pågældende FAB-referenceværdier for kapacitet, der — såfremt de anvendes — sikrer, at det EU-dækkende præstationsmål opfyldes på EU-plan, er beregnet af netadministratoren og fastsat i netoperationsplanen. Denne vurdering godtgjorde, at de mål, der er forelagt af Det Forenede Kongerige og Irland for UK-IR FAB, af Polen og Litauen for Baltic FAB, af Danmark og Sverige for DK-SE FAB og af Estland, Finland og Letland for NEFAB, er i overensstemmelse med det relevante EU-dækkende præstationsmål.

(8) For det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet vurderedes de af medlemsstaterne forelagte mål, som er udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i punkt 5, sammenholdt med punkt 1, i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, idet der tages hensyn til udviklingstendenser i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode og i den kombinerede varighed af den første og den anden referenceperiode (2012-2019), antallet af tjenesteenheder (trafikprognoser) og fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger sammenlignet med medlemsstater, der har et lignende operationelt og økonomisk miljø. Denne vurdering godtgjorde, at de mål, der er forelagt af Det Forenede Kongerige og Irland for UK-IR FAB, af Polen og Litauen for Baltic FAB, af Cypern, Grækenland og Malta for Blue Med FAB, af Bulgarien og Rumænien for Danube FAB, af Kroatien, Tjekkiet, Slovenien og Ungarn for FABCE, af Portugal og Spanien i henseende til afgiftszonerne det kontinentale Spanien og Spanien Canarias for FAB SW, af Danmark og Sverige for DK-SE FAB og af Estland, Finland og Letland for NEFAB, er i overensstemmelse med det relevante EU-dækkende præstationsmål.

(9) Derfor finder Kommissionen, at målene i de præstationsplaner, der er udarbejdet af Det Forenede Kongerige og Irland for UK-IR FAB, af Danmark og Sverige for DK-SE FAB, af Polen og Litauen for Baltic FAB og af Estland, Finland og Letland for NEFAB, er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål på alle fire centrale præstationsområder. Kommissionen finder desuden, at de mål, der er forelagt af Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC, af Østrig, Kroatien, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet og Slovenien for FABCE, af Cypern, Grækenland, Italien og Malta for Blue Med FAB, af Bulgarien og Rumænien for Danube FAB og af Portugal og Spanien for SW FAB, er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål på de centrale præstationsområder flyvesikkerhed og miljø. Kommissionen finder også, at de mål, som er forelagt af Cypern, Grækenland og Malta for Blue Med FAB, af Bulgarien og Rumænien for Danube FAB, af Kroatien, Tjekkiet, Slovenien og Ungarn for FAB CE og af Portugal og Spanien for SW FAB, er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål på det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet. I forhold til alle disse mål er der dermed intet behov for at henstille til, at de berørte nationale tilsynsmyndigheder foreslår reviderede mål. Med hensyn til de mål, som disse medlemsstater havde forelagt, og som ikke var i overensstemmelse med de relevante EU-dækkende præstationsmål, har Kommissionen afgivet sådanne henstillinger, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse om manglende overensstemmelse mellem visse mål C(2015) 1263.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
24.03.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet