Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om en ramme for Fellesskapets innsats for en bærekraftig bruk av pesticider

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

Siste nytt

Høring om initiativet om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.1.2021 med frist 12.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivet setter mål og gir tiltak for bærekraftig bruk av plantevernmidler, og inneholder blant annet bestemmelser om:
- Krav om at det etableres nasjonale handlingsplaner med mål, tiltak og tidsfrister. Kravene til hva handlingsplanen skal inneholde sammenfaller i stor grad med det som er dagens praksis i Norge.
- Grunnleggende og supplerende opplæring av brukere, distributører og rådgivere, samt informasjonstiltak overfor publikum. Kravene til opplæring av brukere vil være for de samme brukergruppene som etter gjeldende norske regelverk, men det er krav til et noe utvidet pensum. Distributører må sørge for opplæring av flere av sine ansatte på plantevernmiddel enn det som er kravet i dag. Både myndigheter og distributører for økt krav til informasjon ut mot forbrukerne.
- Jevnlig inspeksjon av alt spredeutstyr for plantevernmiddel (funksjonstesting). Det er imidlertid åpnet for unntak av noe av det enkleste spredeutstyret. I dag testes bare åkersprøyte, tåkesprøyte, jernbanesprøyte og spredeutstyr til helikopter i Norge. Hovedregel i direktivet er tre års intervall mellom funksjonstestene mot fem års intervall i Norge i dag.
- Å i utgangspunktet forby spredning fra luftfartøy. Det kan imidlertid tillates på på visse vilkår dersom det gir mindre ulemper enn alternativene.
- Beskyttelse av vannmiljøet og drikkevann (bl.a. etablering av buffer- og sikkerhetssoner).
- Begrenset bruk av plantevernmidler i følsomme områder (offentlige arealer m.m) .
- Forholdsregler for håndtering og oppbevaring av plantevernmidler
- Etablering og tilrettelegging av tiltak for implementering av integrerte bekjempelsesmetoder (IPM) er tillagt stor vekt.
- Identifisering og rapportering av risikotrender, bla. vha harmoniserte risikoindikatorer.

På sikt er målet at direktivet også skal omfatte biocider

Merknader
Dette direktivet er en del av en regelverkspakke fra EU på plantevernmidler. Pakken inneholder i tillegg til dette direktivet en forordning om markedsføring av plantevernmidler, en forordning om statistikk for plantevernmidler og et direktiv om sprøytemiddelmaskiner.

Rettslige konsekvenser
Dette er et rammedirektiv og det er mulig for landene å ha strengere nasjonale regler. Det vil være behov for en ny forskrift, som erstatter de gjeldende forskriftene og instruksen på plantevernmiddelområdet.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Mattilsynet har gjort en konsekvensutredning av EUs nye direktiv og forordning for plantevernmidler og sammenlignet med det norske regelverket. Det er i denne utredningen vurdert forordningen og direktivet som en pakke og ikke betydningen de vil ha hver for seg. Resultatet viser at en eventuell implementering vil ha både administrative og økonomiske konsekvenser for Norge. Fra direktivet kan en nevne spesielt funksjonstestingen av spredeutstyr, som vil bli hvert tredje år istedenfor hvert femte år, og den vil også omfatte flere typer spredeutstyr enn i dag. Dette vil kreve økte ressurser fra myndighetene og eierne av slikt utstyr. Enkelte endringer må også gjøres i autorisasjonskursene. I direktivet ligger det også restriksjoner på sprøyting i offentlige områder og langs jernbanelinjer. Direktivet gir i utgangspunktet forbud mot sprøyting fra luftfartstøy, men det gis unntaksmuligheter dersom visse vilkår er oppfylt. Mattilsynet vurderer at praksis trolig ikke blir så ulik dagens selv om det må vedlegges mer dokumentasjon ved søknad.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling som fant den relevant og akseptabel. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF ble sist behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling 17.juni 2013.

Høringsuttalelser:
Tilbakemeldingen i høringen var i hovedsak positive. Skogbruksnæringen var imidlertid bekymret over kravet til forbud mot spredning av plantevernmiddel fra luftfartøy. Andre var bekymret over kravet til oftere funksjonstest av spredeutstyr og funksjonstest av flere typer utstyr. Mattilsynet har i høringsoppsummering konkludert med at endringen for skogbruksnæringen ikke vil være stor, da det tillates dispensasjoner fra forbudet Det ble også arrangert et informasjons/høringsmøte om EUs nye plantevernmiddelregelverk 6. mars 2007. Utgangspunktet var kommisjonens opprinnelige direktivforslag. Representanter fra Norsk Bondelag, Norsk Gartnerforbund, Landbrukets forsøksringer, Norsk Plantevernforening, Syngenta, Felleskjøpet, Bioforsk og SFT - i tillegg til LMD og Mattilsynet var tilstede. Tilbakemelding på kommisjonens forslag til rammedirektiv var positiv, det var få kommentarer.

Vurdering
Direktivet gjelder forhold som hittil ikke har vært regulert på fellesskapsnivå i EU. Rettsakten dekker de fleste av bestemmelsene i gjeldende norsk forskrift når det gjelder omsetning og bruk. Kravene til opplæring inneholder stort sett de samme temaene som det norske autorisasjonskurset. Integrert bekjempelse er sterkt vektlagt, noe som ikke er nedfelt i forskriften i Norge, men er en del av den norske handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Flere av momentene som inngår i direktivet inngår som tiltak i LMDs handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Direktivet er likevel på enkelte områder strengere enn det norske regelverket. Det kan nevnes som eksempel sprøyting i offentlig tilgjengelige områder. De fremtidige målene for funksjonstesting av spredeutstyr er strengere enn det Norge har i dag både i forhold til hvilket utstyr som skal testes og intervallet mellom testene. Mattilsynet tilrår at Direktivet om bærekraftig bruk av pesticider implementeres. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, publisert i Official Journal 24. november 2009, og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Forslag til ny forskrift, som innebærer implementering av dette direktivet, forordning om markedsføring av plantevernmidler og seks forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking har vært på høring. Mattilsynet har sendt høringssammenstilling og et noe revidert forskriftsutkast over til Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
23.01.2015
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro