Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/215/EF av 15. mars 2006 om opprettelse av en rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien

Commission Decision 2006/215/EC of 15 March 2006 on setting up a high level expert group to advise the European Commission on the implementation and the development of the i2010 strategy

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat - 2007))

Sammendrag av innhold
i2010 er EUs strategiske plan for informasjonssamfunnet for de kommende årene. Europas IKT-politiske utfordringer knytter seg bl.a. til å tilpasse regelverk til konvergens, framvekst av nye tjenester og det at tjenester, næringer og innbyggere blir stadig mer grensekryssende.

i2010 utgjør en overordnet plan for all IKT-politikk i EU, uansett hvilket ansvarlig direktorat og område det gjelder. Under denne paraplyen finnes en lang rekke delpolitikkområder og strategier for enkeltområder slik som eGovernment, eHelse, næringsvekst, kreativ sektor, kultur- og mediepolitikk og forbruker- og personvern.

Formålet med kommisjonsbeslutningen er å etablere en høynivågruppe fra medlemslandenes myndigheter som skal diskutere strategiske IKT-politiske utfordringer i tilknytning til i2010-initiativet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet deltar i denne gruppen fra norsk side.

Merknader
Norge deltar aktivt i oppfølgingen av i2010-initiativet. Norge deltok også i tilsvarende høynivågrupper under forgjengeren eEurope i perioden 2000-2005.

Deltakelse i høynivågruppen innebærer ikke direkte kostnader for Norge. Arbeidet i gruppen vil finansieres av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon som Norge vil delta i fra 2007.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært vurdert i Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, og Nærings- og handelsdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2006
Anvendelsesdato i EU
17.03.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 315-316
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0215
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro