Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 709/2014 av 20. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 når det gjelder fastsettelse av nivåer for dioksiner og polyklorerte bifenyler

Commission Regulation (EU) No 709/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Fôranalyseforordningen, kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 fastsetter metoder for prøve-uttak og -analyser ved offentlig kontroll av fôr. Den er knyttet til forordning (EF) 882/2004, Kontrollforordningen.

Det finnes flere godkjente metoder som kan fastslå forhøyet innhold av polyklorerte bifenyler (PCB), furaner (Fs) og dioksinliknende PCB i fôrprøver. Disse metodene må kunne kvalitetssikres/bekreftes av en godkjent analysemetode.

En ny gass-kromatografi/tandem masse spektrometri-metode er utviklet, og denne er godkjent til slikt kontrollformål. Det medfører at hele vedlegg V del B «Bestemmelse av nivåer for dioksiner og PCB» i fôranalyseforordningen erstattes med et nytt.

Mye av innholdet er uendret, og endringene gjelder stort sett laboratoriene som utfører den offentlige kontrollen.

Det er nye definisjoner av begrepene «Screeningmetoder» og «Bekreftelsesmetoder». Det er definert når et prøvetatt parti eller delparti overholder maksimumsverdiene eller ikke ved offentlig kontroll, og videre krav til undersøkelser er beskrevet.

Videre er prøvetakingsprosedyrer og de ulike godkjente metodene beskrevet.

Screeningmetodene skal være kostnadseffektive og kunne ha en høy prøvetakingsfrekvens. Bekreftelsesmetodene skal når de brukes gi et utvetydig identifisering og kvantifisering av eventuelle funn av PCDD/Fs og dioksinliknende PCB.

For fastsettelse av TEQ (toksisk ekvivalent) skal konsentrasjonen funnet i en prøve multipliseres med sin fastsatte TEQ-faktor og delprøvesvarene summeres for å finne den totale konsentrasjonen av dioksinliknende stoffer.

Prosedyrer for prøvetaking, oppbevaring og transportering er beskrevet.

Videre stilles det krav til laboratoriene som skal analysere prøvene. Metodene som benyttes må oppfylle tallfestete krav til deteksjonsgrense, og ha høy spesifisitet. Metodene og vurdering og rapportering av analyseresultatene er nøye beskrevet.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Hovedsakelig angår rettsakten laboratoriene Mattilsynet bruker til å analysere for dioksin- og PCB-innhold i fôrvarer for offentlig kontroll.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 (Fôranalyseforordningen).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For å sikre trygt fôr er det viktig at den offentlige kontrollen utføres og kvalitetssikres på samme måte, og etter de beste metodene i de ulike medlemsland. Rettsakten inneholder detaljerte endringer om den offentlige kontrollen av PCB/Fs og dioksinliknende PCB i fôrprøver.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2014
Anvendelsesdato i EU
17.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 32-49
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2015
Anvendes fra i Norge
08.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0709
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro