Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 589/2014 av 2. juni 2014 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr. 252/2012

Commission Regulation (EU) No 589/2014 of 2 June 2014 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 252/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten beskriver prøvetakings- og analysemetoder for dioksiner, furaner og PCB. Dioksiner, furaner og PCB er kreftfremkallende miljøgifter som forekommer i mat som følge av forurensninger i miljøet. Det er behov for enkelte tekniske endringer i gjeldende forordning for å gjøre den mer moderne. Fordi det er så komplisert å endre alle oversettelsene i en så vidt teknisk forordning, erstattes forordning (EU) nr. 252/2014 av ny forordning (EU) nr. 589/2014, i stedet for å endres.

For det første innføres det en bedre beskrivelse av hvordan to analysemetoder (GC-HRMS og GC-MS/MS) skal gjennomføres. Dette er metoder som benyttes for å identifisere og kvantifisere de ulike furanene, dioksinene og PCBene. Videre innføres det en tydeligere definisjon av hva som er deteksjonsgrensen til disse stoffene.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Endringene er grundig gjennomgått av EUs referanselaboratorier (EURL), hvor også Norge er representert. De foreslåtte endringene gjør regelverket mer entydig og enklere å forstå for alle brukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene gjør regelverket mer entydig og enklere å forstå. Norske myndigheter støtter en slik endring.

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2014
Anvendelsesdato i EU
23.06.2014
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 180-202
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.03.2015
Anvendes fra i Norge
12.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0589
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro