Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr

Tittel

Kommisjonsens gjennomførelsesforordning (EU) 2022/685 av 28. april 2022 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til prøvetakingskravene for fisk og landdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/685 of 28 April 2022 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the sampling requirements for fish and terrestrial animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.7.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse, deriblant forordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av sporstoffer og prosessframkalte forurensninger i næringsmidler.

Rettsakten endrer bestemmelsene for prøvetaking av fisk og landdyr. I del B av vedlegget til forordning (EF) nr. 333/2007 er det idag gitt spesifikke bestemmelser for prøvetaking av stor fisk som ankommer i store partier og i henhold til disse skal det tas prøver av den midterste delen av fisken. Ettersom dette i noen tilfeller kan innebære en høy innvirkning på selve produktet, sørges det nå for alternative prøvetakingskrav, som å også tillate prøvetaking ved hodet eller halen. Videre stilles det enhetlige krav til den delen av fisken som skal prøvetas, avhengig av ulik størrelse på fisken. Kravene vil sikre bedre sammenlignbarhet av analytiske resultater i hele EU.

I direktiv 96/23/EF er det fastsatt krav for prøvetaking av landdyr og akvakultur om analyse av veterinære legemiddelrester og forurensende stoffer. Dette direktivet er opphevet av forordning (EU) 2017/625, men i henhold til artikkel 150 i den forordningen gjelder dette direktivet frem til 14. desember 2022. Tatt i betraktning overgangstiltakene knyttet til anvendelsen av Direktiv 96/23/EF, er de nye prøvetakingskravene i forordning (EF) nr. 333/2007 satt til å gjelde fra 15. desember 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for mindre endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av større betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2022
Anvendes fra i Norge
12.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0685
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro