Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/108/EF av 17. august 2009 om endring av direktiv 97/24/EØF om to- og trehjulede motorvogner for visse komponenter og karakteristiske egenskaper for tilpasning til den tekniske utvikling

Commission Directive 2009/108/EC of 17 August 2009 amending, for the purposes of adapting it to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 97/24/EØF er et av særdirektivene til direktiv 2002/24/EF om typegodkjenning av to- og trehjulede motorvogner.

Kommisjonen finner det hensiktsmessig at den typegodkjenningsprosedyren som benyttes til måling av avgass for motorsykler tilpasses slik at den også kan benyttes for måling av avgass fra hybridkjøretøy. Det er i denne forbindelse hensiktsmessig å innføre en prosedyre som tilsvarer prosedyren i ECE-regulativ 83. Det blir av samme grunn også gjort endringer i forhold til prosedyrene for måling av støy fra motorsykler. Det gjøres ingen endringer av støygrensene som er fastlagt i direktiv 97/24/EØF. Det er på denne bakgrunn foretatt følgende endringer i direktiv 97/24/EØF:

• Bilag II til kap. 5 i direktiv 97/24/EØF endres i samsvar med bilag I til dette direktivet.
• Bilag III til kap. 9 i direktiv 97/24/EØF endres i samsvar med bilag II til dette direktivet.
• Bilag IV til kap. 9 i direktiv 97/24/EØF endres til å være i overenstemmelse med bilag III til dette direktivet.

De nevnte punkter gjelder prøvemetoder.

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) må endres for å implementere direktivet.

Norge har ingen produsenter av motorsykler eller deler til motorsykler, eller tekniske kontrollorgan som berøres av de nye prosedyrene. Direktivet får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover selve implementeringen av direktivet.

Vurdering
Det anses som en stor fordel av direktivet tilpasses ECE-regulativ 83, da regulativet er mer oppdatert med hensyn til målemetode for hybridkjøretøy.

Norge er positiv til direktivet og anser det for å være relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av dette direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt 17. august 2009 og skal være implementert 30. april 2010. Fra 1. mai 2010 kan ikke medlemsstatene forby registering, salg eller ibruktakelse av kjøretøy som oppfyller dette direktivet. Med virkning fra 1. mai 2010 skal medlemsstatene nekte å utstede typegodkjenninger som ikke oppfyller direktiv 97/24/EF, som endret ved dette direktivet.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. april 2011, ved komitebeslutning 10/2011. Rettsakten er implementert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) av 4. oktober 1994 nr. 918, ved endringsforskrift av 5. mai 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.08.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2010
Anvendelsesdato i EU
30.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 341-356
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2011
Anvendes fra i Norge
05.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro