Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 av 31. mars 2016 om endring av forordning (EU) nr. 72/2010 hva gjelder definisjonen av 'kommisjonsinspektør'

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/472 of 31 March 2016 amending Regulation (EU) No 72/2010 as regards the definition of the term ‘Commission inspector’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 fastsetter fremgangsmåter for utføring av kommisjonens inspeksjoner når det gjelder luftfartssikkerhet.

EU-kommisjonen har vedtatt en ny definisjon av begrepet "kommisjonsinspektør" i forordning 72/2010 artikkel 2 punkt 3. Endringen ble positivt stemt over på AVSEC-møtet (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) 2. mars 2016.

Endringen vil medføre at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og sekretariatet i European Civil Aviation Conference (ECAC) omfattes av definisjonen "kommisjonsinspektør" i forordning 72/2010 artikkel 2 punkt 3, og kan derfor delta på kommisjonens inspeksjoner.

EØS-avtalen fastsetter at medlemsstatene i EFTA skal implementere de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet, og at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) gjennomfører inspeksjoner i disse medlemsstatene. For å øke harmonisering i gjennomføringen av de felles grunnleggende standarder, bør kommisjonen ha mulighet til å inkludere kvalifiserte eksperter fra ESA i inspeksjonsgruppene. Sekretariatet i European Civil Aviation Conference (ECAC) koordinerer revisjoner i ECACs medlemsstater med sikte på å sikre overholdelse av standarder for luftfartssikkerhet. For å styrke utveksling av beste praksis mellom sekretariatet og kommisjonen hva gjelder luftfartssikkerhet, bør kommisjonen ha muligheten til også å inkludere kvalifiserte eksperter fra ECAC-sekretariatet i inspeksjonsgruppene.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Endringene vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Ut fra at endringen kun er en teknisk høring av regelverket som kun vil berøre ESA og representanter fra ECAC, så anses det unødvendig å gjennomføre høring av endringsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Ut fra sakens innhold er det ikke nødvendig å gjennomføre høring overfor norske aktører.

Vurdering
Det vil være behov for tilpasningstekst i EØS-avtalens anneks XIII punkt 66hc. Rettsakten vil ikke behandles etter fast-track prosedyren.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Endringen ble stemt positivt over på AVSEC-møte i mars 2016, med en liten endring angående Sveits. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet deltok som observatører på møtet.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, og ble gjennomført i norsk rett 2.1.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.03.2016
Anvendelsesdato i EU
21.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 325-326
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.01.2017
Anvendes fra i Norge
02.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0472
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro