Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 av 6. mai 2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 528/2012 opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet - 98/8/EF. Hensikten med endringene er både å få en enda tryggere bruk av biocidprodukter i forhold til beskyttelse av helse og miljøet, forenkle regelverket og fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse. Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet inkluderes i et vedlegg og deretter godkjenning av biocidproduktet. En forordning sikrer en mer harmonisering og helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området. Forordning (EU) nr. 528/2012 fastsetter også prosedyrer for søknader om godkjenning av biocidprodukter. Dersom en søknad sendes inn til den samme ansvarlig myndighet (CA) eller til kjemikaliebyrået (ECHA) om godkjenning av to eller flere biocidprodukter, som er like, kan godkjenninger gis på bakgrunn av en enkel produktvurdering, eventuelt en sammenlignende vurdering. Forordning (EU) nr. 414/2013 fastsetter en tilpasset prosedyre for denne typen saker.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift, og en gjennomføring av forordning (EU) nr. 414/2013 vil skje ved endring i den nye biocidforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 414/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 414/2013 ble vedtatt 6. mai 2013 med 1. september 2013 som ikrafttredelsesdato. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 ved EØS-komitebenslutning nr. 15/2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i tekniske møter (TM), i møtene for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 528/2012)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2014
Anvendes fra i Norge
09.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro