Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1802 av 11. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1802 of 11 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 414/2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) fastsetter også prosedyrer for søknader om godkjenning av biocidprodukter. Dersom en søknad sendes inn til den samme ansvarlige myndighet (CA) eller til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) om godkjenning av et biocidprodukt som er identisk med et allerede godkjent eller søkt biocidprodukt, kan godkjenning gis på bakgrunn av enkel produktvurdering, eventuelt en sammenlignende vurdering. Forordning (EU) nr. 414/2013 fastsatte en tilpasset prosedyre for denne typen saker. Det har imidlertid vist seg behov for å presisere, klargjøre og oppdatere enkelte bestemmelser/ordlyd i forordning (EU) nr. 414/2013. Dette gjøres ved forordning (EU) 2016/1802. Blant annet presiseres at man kan søke godkjenning av samme biocidprodukt for referanseprodukter som tilhører en produktfamilie og for referanseprodukter som har unionsgodkjenning. For å ytterligere frembringe forutsigbarhet skal ECHA utvikle retningslinjer for detaljer knyttet til behandling av søknader dekket av forordning (EU) nr. 414/2013. Disse retningslinjene skal igjen oppdateres jevnlig i forhold til erfaring og vitenskapelig og teknisk utvikling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 11. oktober 2016 og publisert i OJ 12. oktober (L 275). Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 11. januar 2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.10.2016
Anvendelsesdato i EU
01.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 743-745
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1802
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro