Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1375 av 11. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/33 med hensyn til endring av tradisjonelle betegnelser i vinsektoren

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1375 of 11 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/33 as regards the modification of traditional terms in the wine sector

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer forordning (EU) 2019/33 ved at den oppdaterer og erstatter artikkel 34 om endring av tradisjonelle betegnelser på vin.

På grunn av en utilsiktet feil åpner artikkel 34 i forordning (EU) 2019/33 per i dag bare for endringer av tradisjonelle betegnelser på vin når det gjelder hvilken type tradisjonell vinbetegnelse det dreier seg om, hvilket språk den tradisjonelle vinbetegnelsen er uttrykt på og hvilke(n) kategori druevinprodukt den tradisjonelle vinbetegnelsen gjelder for.

De tidligere og nå opphevde gjennomføringsbestemmelsene om dette i artikkel 42a i forordning (EF) nr. 607/2009 åpnet imidlertid også for andre endringer av tradisjonelle vinbetegnelser. Det dreide seg om navnet som var beskyttet som tradisjonell vinvetegnelse, oppsummeringen av definisjonen av den tradisjonelle vinbetegnelsen og bruksvilkår og de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene og geografiske betegnelsene som er omfattet av/kan bruke den tradisjonelle vinbetegnelsen.

Artikkel 34 i forordning (EU) 2019/33 erstattes derfor i denne forordningen (32021R1375) av en ny bestemmelse som viderefører alle mulighetene for endringer av tradisjonelle vinbetegnelser, som tidligere framgikk av artikkel 42a i den nå opphevede forordning (EF) nr. 607/2009.

Selv om denne forordningen (32021R1375) formelt sett ikke trer i kraft i EU før 9. september 2021, gis den likevel "tilbakevirkende kraft" og skal gjelde allerede fra 14. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 er i EU nå opphevet og erstattet av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33, ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2021
Anvendelsesdato i EU
14.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.11.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1375
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro