Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer

Tittel

Rådsdirektiv 91/250/EØF av 14. mai 1991 om rettsleg vern av datamaskinprogrammer

Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

Edb-programmer er i dag ikke klart beskyttet i alle medlemsstaterne i henhold til gaeldende lovgivning, og den beskyttelse, der findes, er af forskelligartet karakter;

udviklingen af edb-programmer forudsaetter en investering af betydelige menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, mens edb-programmer kan kopieres til en broekdel af de omkostninger, der er forbundet med en selvstaendig udvikling af dem;

edb-programmer spiller en stadig stoerre rolle inden for en lang raekke industrier, og edb-programteknologi kan derfor betragtes som vaerende af fundamental betydning for Faellesskabets industrielle udvikling;

visse forskelle i den retlige beskyttelse, som edb-programmer nyder i henhold til medlemsstaternes lovgivning, har en direkte og negativ indvirkning paa det faelles markeds funktion for saa vidt angaar edb-programmer, og saadanne forskelle kan meget vel blive endnu stoerre, efterhaanden som medlemsstaterne indfoerer ny lovgivning paa dette omraade;

eksisterende forskelle med en saadan negativ virkning skal fjernes og nye forskelle undgaas, mens forskelle uden maerkbar negativ virkning paa det faelles markeds funktion ikke behoever at blive fjernet eller forhindret i at opstaa;

Faellesskabets retlige ramme for beskyttelsen af edb-programmer kan derfor i foerste omgang begraenses til fastsaettelse af, at medlemsstaterne kan give edb-programmer ophavsretlig beskyttelse som litteraere vaerker, samt til fastsaettelse af, hvem og hvad der skal beskyttes, hvilke enerettigheder de beskyttede personer kan paaberaabe sig som hjemmel for at tillade eller forbyde visse handlinger, samt hvor lang tid beskyttelsen skal vare;

i dette direktiv omfatter betegnelsen »edb-program« programmer i enhver form, herunder programmer inkorporeret i datamater; betegnelsen omfatter ogsaa forberedende designarbejde, der foerer til udviklingen af et edb-program, under forudsaetning af at det forberedende arbejde er af en saadan karakter, at et edb-program paa et senere stadium kan vaere resultatet heraf;

de kriterier, der skal laegges til grund for at afgoere, om et edb-program er et originalt vaerk eller ej, skal ikke omfatte afproevning af edb-programmets kvalitetsmaessige eller aestetiske vaerdi;

Faellesskabet gaar fuldt ud ind for at fremme international standardisering;

edb-programmets funktion er at kommunikere og arbejde sammen med andre komponenter i et edb-system og med brugere, og med henblik herpaa er en logisk og i givet fald en fysisk sammenkobling og interaktion noedvendig, for at alle programmel- og maskineldele kan arbejde sammen med andet programmel og maskinel samt med brugerne, paa den maade det er hensigten, det skal fungere;

de dele af et edb-program, som tilvejebringer denne sammenkobling og interaktion mellem komponenterne i et system, benaevnes normalt »graenseflader«;

denne funktionelle sammenkobling og interaktion benaevnes normalt »interoperabilitet«; driftskompatibilitet kan defineres som evnen til at udveksle data og gensidigt goere brug af de udvekslede data;

for at undgaa tvivl skal det praeciseres, at det kun er et edb-programs udtryksform, der er beskyttet, og at de idéer og principper, som ligger til grund for elementerne i et edb-program, herunder dem, der ligger til grund for graensefladerne, ikke nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til dette direktiv;

i overensstemmelse med dette ophavsretsprincip er idéer og principper, i det omfang logik, algoritmer og programmeringssprog omfatter disse idéer og principper, ikke beskyttet i henhold til dette direktiv;

i henhold til medlemsstaternes lovgivning og retspraksis og de internationale ophavsretskonventioner skal saadanne idéers og princippers udtryksform beskyttes ophavsretligt;

i dette direktiv forstaas ved udtrykket »udlejning«, at et edb-program eller en kopi heraf bliver stillet til raadighed til benyttelse i et begraenset tidsrum med henblik paa fortjeneste; udtrykket omfatter ikke offentligt udlaan, som dermed falder uden for direktivets raekkevidde;

ophavsmandens eneret til at hindre uretmaessig reproduktion af sit vaerk maa, naar der er tale om edb-programmer, underlaegges en begraenset undtagelse med henblik paa at tillade reproduktion, der er teknisk noedvendig for, at det paagaeldende program kan benyttes af den, der lovligt har erhvervet det;

dette betyder, at handlinger som indlaesning og koersel, der er noedvendige for anvendelsen af en kopi af et program, som er lovligt erhvervet, herunder rettelse af fejl deri, ikke maa forbydes ved aftale; naar intet saerligt er aftalt, herunder naar en kopi af et program er solgt, maa enhver anden handling, der er noedvendig for anvendelsen af kopien af et program, udfoeres i overensstemmelse med dens formaal af den, der lovligt har erhvervet kopien;

en person, der har ret til at benytte et edb-program, boer ikke hindres i at udfoere handlinger, der er noedvendige for at besigtige, undersoege eller afproeve, hvordan edb-programmet fungerer, forudsat at saadanne handlinger ikke kraenker ophavsretten til edb-programmet;

uretmaessig reproduktion, oversaettelse, bearbejdelse eller omarbejdelse af formen af den kode, hvori en kopi af et edb-program er gjort tilgaengelig, udgoer en kraenkelse af ophavsmandens enerettigheder;

imidlertid kan der forekomme situationer, hvor en saadan reproduktion af et edb-programs kode og oversaettelse af kodens form som omhandlet i artikel 4, litra a) og b), er en forudsaetning for at skaffe de oplysninger, der er noedvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstaendigt udviklet edb-program og andre edb-programmer;

under disse ganske bestemte omstaendigheder skal det derfor betragtes som lovligt og i overensstemmelse med god forretningsskik, at en person, der har ret til at benytte et edb-program, eller en person, der handler paa dennes vegne, foretager reproduktion og oversaettelse, og dette skal derfor anses for ikke at kraeve rettighedshaverens tilladelse;

formaalet med denne undtagelse er at goere det muligt at forbinde alle komponenter i et edb-system, herunder komponenter af forskellige fabrikater, saaledes at de kan arbejde sammen;

denne undtagelse fra ophavsmandens eneret maa ikke benyttes paa en maade, som goer indgreb i rettighedshaverens legitime interesser eller er i modstrid med den normale udnyttelse af edb-programmet;

for at sikre fortsat overensstemmelse med bestemmelserne i Berner-konventionen til vaern for litteraere og kunstneriske vaerker skal varigheden af beskyttelsen vaere ophavsmandens levetid og 50 aar fra den 1. januar i det aar, der foelger efter aaret for hans doed, eller, for anonyme eller pseudonyme vaerker, 50 aar fra den 1. januar i det aar, der foelger efter det aar, hvori vaerket foerst blev offentliggjort;

en ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer boer ikke vaere til hinder for, at andre beskyttelsesformer kan finde anvendelse, naar omstaendighederne taler herfor; dog boer aftalemaessige bestemmelser, der strider mod artikel 6 eller mod undtagelserne i artikel 5, stk. 2 og 3, vaere ugyldige;

bestemmelserne i dette direktiv beroerer ikke anvendelsen af konkurrencereglerne i artikel 85 og 86 i Traktaten, naar en leverandoer med en dominerende stilling afslaar at goere oplysninger, der er noedvendige for at opnaa interoperabilitet som defineret i dette direktiv, tilgaengelige;

bestemmelserne i dette direktiv beroerer ikke allerede vedtagne faellesskabsretlige saerbestemmelser om offentliggoerelse af graenseflader inden for telekommunikationssektoren eller for raadsbeslutninger om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation;

dette direktiv beroerer ikke de undtagelse, der i medfoer af Berner-konventionen er fastsat i de nationale lovgivninger, vedroerende spoergsmaal, som direktivet ikke daekker

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.05.1991
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1993
Anvendelsesdato i EU
01.01.1993
Opphører å gjelde
24.05.2009
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet