Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1291/2008 hva angår programmer for bekjempelse av salmonella i visse typer fjørfe og egg i Kroatia, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003, og om rettelse av Kommisjonsforordning (EU) nr. 925/2010 og (EU) nr. 955/2010

Commission Regulation (EU) No 364/2011 of 13 April 2011 amending Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008 and amending Commission Regulation (EC) No 1291/2008 as regards a control programme for Salmonella in certain poultry and eggs in Croatia in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and correcting Commission Regulations (EU) No 925/2010 and (EU) No 955/2010

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EF) nr. 798/2008. Europakommisjonen har nå erstattet helsesertifikatet for egg (EP) med et nytt der også hele kokte egg skal omfattes. Ved import kreves det at disse produktene har gjennomgått en hensiktsmessig behandling for å inaktivere sykdomsagenser. Kroatia får godkjenning for sitt kontrollprogram for salmonella i fjærfe og egg og dette føres opp på tredjelandslistene for import. Tunisia mister sin tilsvarende godkjenning ettersom deres kontrollprogram er stanset. Det foretas korreksjon av feil som oppsto ved Europakommisjonens endringsforordninger (EU) nr. 925/2010 og 955/2010. Dette gjelder feil angående Israels oppføring på tredjelandslisten, samt feil i helsesertifikatet for fjørfekjøtt (POU). Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 364/2011.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 364/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. Videre erstattes helsesertifikat-modellene POU og EP som gjelder import av fjørfekjøtt og av eggprodukter til EØS-området med de sist oppdaterte versjonene som følger av forordningen. I tillegg er sist oppdaterte konsoliderte versjon av forordning (EF) nr. 798/2008 lagt til forskriftens informasjonsdel for å øke tilgjengeligheten for bruker. Den opprinnelige grunnrettsakten og opprinnelige endringsrettsakter er flyttet bakerst i forskriftens informasjonsdel.Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. april 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.04.2011
Anvendelsesdato i EU
01.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2011
Anvendes fra i Norge
01.05.2011