Produktsikkerhet for snorer på barnetøy

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/196/EU av 29. mars 2011 om overensstemmelse mellem standard EN 14682:2007 om snorer og glidende snorer på barnetøy og kravet om produktsikkerhet generelt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF samt offentliggjøring av standardens referanse i Den europeiske unions tidende

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.3.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de relevante nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF bør europæiske standarder udarbejdes af europæiske standardiseringsorganer på grundlag af mandater fra Kommissionen. Kommissionen offentliggør referencerne for sådanne standarder.

(4) I artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF fastlægges proceduren for offentliggørelse af referencer for standarder, der er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer inden direktivets ikrafttræden. Hvis en standard sikrer overensstemmelse med kravet om produktsikkerhed i almindelighed, beslutter Kommissionen at offentliggøre dens reference i Den Europæiske Unions Tidende. I så tilfælde træffer Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat og efter proceduren i artikel 15, stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den pågældende standard er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav. Kommissionen træffer beslutning om offentliggørelse efter at have hørt det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF. Den underretter medlemsstaterne om sin beslutning.

(5) Kommissionen gav i november 2000 CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) mandat til at fastsætte europæiske sikkerhedsstandarder vedrørende risikoen for kvælning og skade og for at komme i klemme ved snore og bændler på børnetøj.

(6) CEN vedtog standard EN 14682: 2004 som opfølgning på Kommissionens mandat. Kommissionen offentliggjorde referencen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) I september 2007 vedtog CEN en ny udgave, som erstattede standard EN 14682: 2004. Denne udgave tydeliggør kravene for snore og bændler på børnetøj og indeholder forklarende tegninger. Referencen for standard EN 14682:2007 offentliggøres ikke i Den Europæiske Unions Tidende.

(8) I perioden fra november 2008 til februar 2010 undersøgte markedsovervågningsmyndighederne i 11 medlemsstater i fællesskab, om børnetøjsprodukter på deres markeder var i overensstemmelse med kravene i standard EN 14682:2007. Projektet blev medfinansieret af Kommissionen.

(9) De markedsovervågningsmyndigheder, der deltog i projektet, indsendte mere end 400 RAPEX-meddelelser om børnetøj, der ikke overholdt kravene i standard EN 14682:2007. Disse meddelelser tegnede sig for en væsentlig del af det samlede antal RAPEX-meddelelser i 2009.
(10) Det fælles projekt gav anledning til et mere udbredt kendskab til og opmærksomhed om kravene i standard EN 14682: 2007 blandt erhvervsdrivende i forsyningskæden.

(11) Det er Kommissionens opfattelse, at standard EN 14682:2007 lever op til mandat M/309, overholder kravet om produktsikkerhed i almindelighed i direktiv 2001/95/EF, og at referencen bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 2, første afsnit.

(12) Denne afgørelse om overensstemmelse mellem standard EN 14682:2007 og kravet om produktsikkerhed i almindelighed tages på Kommissionens initiativ.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.03.2011
Anvendelsesdato i EU
19.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet