Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av 28. november 2019 om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2098 of 28 November 2019 on temporary animal health requirements for consignments of products of animal origin for human consumption originating in and returning to the Union following a refusal of entry by a third country

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Rettsakten gir overgangsregler for animalske produkter til konsum som ønskes gjeninnført til EU/EØS. Den skal gjelde i tiden mellom 14. desember 2019, ikrafttredelsen av OCR, og frem til ikrafttredelsen for dyrehelseforordningen 21. april 2021 (forordning (EU) 2016/424). Rettsakten supplerer rettsakten fra Kommisjonen (KOM) som gir hovedreglene for hva som skal gjøres ved gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stater utenfor EU/EØS, ved at en del av reglene knyttet til dyrehelsen ikke vil være på plass før i 2021. Det er foreslått regler om dette i forslaget til forordning (EU) 2019/2074.

Ved at gjeninnførselsreglene er tett knyttet til kravene til dyrehelse i EU/EØS er det viktig at dyrehelsereglene knyttet til gjeninnførselskravet er klare. I rettsakten her gir man direktiv 2002/99/EF fortsatt anvendelse frem til ikrafttredelsen av den nye dyrehelseforordningen 21. april 2021, da nye, og mer utdypende, regler for dyrehelsen kommer på plass.

Utgangspunktet er at forsendelser som ønskes returnert, etter at en stat utenfor EU/EØS har avvist dem, skal følges av det originale eksportsertifikatet, og dokumenter som forklarer avvisningen med informasjon om eventuell lossing, lagring og omlasting med tilhørende informasjon (eks. forsegling). Videre skal forsendelsen følges av en erklæring fra kompetent myndighet i staten som forsendelsen skal til ved retur til EU/EØS, der det avklares hvor forsendelsen skal sendes og at dette er greit for kompetent myndighet på stedet.

Kommisjonen åpner opp for at i de situasjonene der forsendelsen ikke opprinnelig er fulgt av sertifikater, eksempelvis der mottakerstaten utenfor EU/EØS ikke krever et slikt dokument, så kan man bruke andre handelsdokumenter som bekrefter opprinnelsen av forsendelsen.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625), og vil virke frem til 21. april 2021 da dyrehelseforordningen trer i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil tas inn i en samleforskrift som tar for seg reglene om særlige importregler. Denne vil dekke gjeninnførsel og forsterket kontroll. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke medføre noen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Ellers vises det til notatet om gjeninnførsel - forordning (EU) 2019/2074.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten stiller opp en overgangsordning for reglene om gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av kompetent myndighet i stater utenfor EU/EØS. Denne overgangsordningen gjelder dyrehelsekrav for de animalske produktene som gjeninnføres. Overgangsperioden gjelder perioden fra da kontrollforordningen trer i kraft, 14. desember 2019, og frem til dyrehelseforordningen trer i kraft, 21. april 2021.

Rettsakten gir direktiv 2002/99/EF fortsatt anvendelse frem til april 2021 og ikrafttredelsen av dyrehelseforordningen som vil gi nye dyrehelseregler.

Det forutsettes at regelverket som rettsakten viser til også tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 28. november 2019, og kunngjort i Official Journal 9. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019
Opphører å gjelde
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D2098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro