Prinsippene for SOLVIT-nettverket

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2013/461/EU av 17. september 2013 om prinsippene for som styrer SOLVIT

Commission Recommendation 2013/461/EU of 17 September 2013 on the principles governing SOLVIT

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2017)

Sammendrag av innhold
Rekommandasjon 461/2013 inneholder prinsippene som skal styre arbeidet i SOLVIT og erstatter rekommandasjon 893/2001 som dannet grunnlaget for opprettelsen av SOLVIT-nettverket. SOLVIT er et uformelt og gratis hjelpenettverk som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt. Det finnes et SOLVIT-senter i hvert EU- og EØS/EFTA-land som samarbeider om å løse de konkrete sakene.

Europakommisjonen har vedtatt en ny rekommandasjon for å tilpasse grunnlaget for arbeidet i SOLVIT til den utviklingen som har skjedd siden opprettelsen i 2001. Både saksmengden og type saker har endret seg mye de siste årene, og behovet for å synliggjøre SOLVIT har økt. Dette har skapt et behov for å klargjøre hva slags type saker SOLVIT skal behandle, og hvordan sakene skal behandles av de forskjellige SOLVIT-sentrene. Europakommisjonen har derfor med den nye rekommandasjonen vedtatt en ny definisjon av hva slags saker SOLVIT behandler, og den setter også en del minimumsstandarder for behandlingen av SOLVIT-sakene i de forskjellige SOLVIT-sentrene.

Det norske SOLVIT-senteret er lokalisert i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har deltatt i SOLVIT-nettverket siden det ble opprettet i 2001, og har hatt et jevnt antall henvendelser årlig siden starten. Vi har i de siste årene blant annet sett en økning i antall personsaker, og ser således behov for de tilpasninger som gjøres i den nye rekommandasjonen.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten:TFEU art. 292

Rettslige konsekvenser: Vi kan ikke se at det vil være nødvendig med noen endring i norsk lov som følge av at rekommandasjonen innlemmes i EØS-avtalen. Rekommandasjonen tas inn som en rettsakt som avtalepartene skal ta i betraktning.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Innlemmelse av rekommandasjon 461/2013 anses ikke å ha økonomiske konsekvenser. Vi kan heller ikke se at en innlemmelse av den nye rekommandasjonen vil kreve tilpasninger av organiseringen av SOLVIT-arbeidet i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rekommandasjonen er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Vurdering
Dette er en ikke-bindende rettsakt som kun henstiller landene til å etterleve rettsaktens innhold. Vi er ikke juridisk forpliktet til å etterleve innholdet i rettsakten, og vi er heller ikke forpliktet til å innlemme den i EØS-avtalen. NFD har vurdert det slik at vi bør innlemme rettsakten i EØS-avtalen fordi Norge er med i SOLVIT-nettverket, og har forpliktet seg til å delta i samarbeidet. Rekommandasjon 461/2013 erstatter en gammel rekommandasjon om SOLVIT som vi den gang innlemmet i EØS-avtalen. Vi ønsker derfor å innlemme den nye rekommandasjonen for å vise at SOLVIT er et viktig redskap for å fremme fri bevegelighet i det indre marked, og at Norge som en samarbeidspartner i SOLVIT-nettverket stiller seg bak det arbeidet som gjøres der. Ut fra denne bakgrunn er rekommandasjon 461/2013 vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rekommandasjon 2013/461/EC ble vedtatt av Europakommisjonen 17.9.2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS avtalen 2. desember 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.09.2013
Anvendelsesdato i EU
09.10.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 291-296
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013H0461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro