Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/781 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsbestemmelser som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/781 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/545 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2016/797 (nytt samtrafikkdirektiv) ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi medlemsstatene muligheten til å forlenge fristen for implementering av nytt samtrafikkdirektiv til 31. oktober 2020.

Vurderingen av søknader om godkjenning av kjøretøytype eller godkjenning for å bringe kjøretøy i omsetning i samsvar med direktiv 2008/57/EF, der relevante tillatelser måtte utstedes før 16 juni 2020, kunne bli forsinket på grunn av COVID-19-utbruddet. I medlemsstatene som har forlenget frist for implementering av nytt samtrafikkdirektiv, og der direktivet skulle gjelde fra 16. juni 2020, burde den nasjonale sikkerhetsmyndigheten på anmodning fra søkeren fortsette vurderingen utover denne datoen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet burde fullføre vurderingen og utstede fullmakten før 30. oktober 2020.

Anvendelse av visse bestemmelser i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 utsettes til 31. oktober 2020.

Søkere kan ha samlet søknader i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med tanke på den nåværende søknadsfristen. For både direktiv 2008/57/EF og nytt samtrafikkdirektiv skal kjøretøyene oppfylle tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet og relevante nasjonale regler og oppfylle de grunnleggende kravene. Søknader utarbeidet i samsvar med forordningen burde inneholde alle nødvendige bevis for enten å ta i bruk kjøretøy i henhold til direktiv 2008/57/EF eller å markedsføre kjøretøy i henhold til nytt samtrafikkdirektiv. Derfor burde søkere få lov til å sende søknader som inneholder dokumentasjon i samsvar med forordningen, inn til nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og nasjonale sikkerhetsmyndigheter burde godta disse søknadene uten å kreve en revidert søknad.

Det foreslås endringer i 2018/545 art. 2 nr. 17, art. 55 og art. 56 for å få utsatt frist for de overnevnte bestemmelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/545 og direktiv (EU) 2016/797 er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Forordning (EU) 2020/781 ble gjennomført som forskrift samtidig som rettsaktene i fjerde jernbanepakke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring

Vurdering
Statens jernbantilsyn finner at forordnign er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021 nr. 2707 om gjennomføring av forordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøy og kjøretøytyper i henhold til direktiv (EU) 2016/797, og gjennomføring av forordning (EU) 2020/781. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0781
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro