Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/781 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med hensyn til med hensyn til gjennomføringsdatoene og visse overgangsordninger som følge av forlengelse av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/781 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/545 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2) Vurderingen af ansøgninger om en typegodkendelse eller en køretøjsomsætningstilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF, hvor den relevante tilladelse skulle udstedes inden den 16. juni 2020, kan blive forsinket på grund af covid-19-udbruddet. I de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og hvor direktiv (EU) 2016/797 skal anvendes fra den 16. juni 2020, bør den nationale sikkerhedsmyndighed på ansøgerens anmodning derfor fortsætte vurderingen efter denne dato. Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte denne vurdering og udstede tilladelsen inden den 30. oktober 2020.

(3) For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 udsættes og anvendes fra den 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 bør også tilpasses.

(4) Ansøgere kan have udarbejdet ansøgninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 med henblik på den nuværende ansøgningsfrist. I henhold til både direktiv 2008/57/EF og direktiv (EU) 2016/797 skal køretøjerne opfylde de tekniske specifikationer for interoperabilitet, de relevante nationale forskrifter og de væsentlige krav. Ansøgninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/545, bør indeholde al den dokumentation, der er nødvendig for ibrugtagning af køretøjer i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF eller omsætning af køretøjer i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/797. Ansøgerne bør derfor kunne indgive ansøgninger, der indeholder dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545, til de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør acceptere disse ansøgninger uden at kræve en revideret ansøgning.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(7) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet