Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019)

Tittel

Kommisjonsbeslutning av 11. juni 2019 om opprettelse av en policy-gruppe (RSPG) innen frekvensforvaltning og oppheving av vedtak 2002/622/EF

Commission Decision of 11 June 2019 setting up the Radio Spectrum Policy Group and repealing Decision 2002/622/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab fastlægger en retlig ramme for frekvenspolitik i Unionen. Den sikrer, at de politiske tilgange koordineres og om nødvendigt, at der er harmoniserede betingelser for tilgængeligheden og den effektive anvendelse af radiofrekvenser, hvilket er nødvendigt for det indre markeds oprettelse og funktion i Unionens politikområder såsom elektronisk kommunikation, transport og forskning samt udvikling.

(2) I beslutning nr. 676/2002/EF fastlægges, at Kommissionen kan afholde høringer med henblik på at tage hensyn til holdninger hos medlemsstaterne, EU-institutionerne og branchen samt hos alle berørte brugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, samt hos andre parter med en interesse i den teknologiske, markeds- og reguleringsmæssige udvikling inden for radiofrekvensanvendelse.

(3) En rådgivende gruppe kaldet Frekvenspolitikgruppen (»Gruppen«) er blevet nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/622/EF med henblik på at bistå Kommissionen og rådgive den om frekvenspolitiske spørgsmål. Dette omfatter adgang til, harmonisering og tildeling af radiofrekvenser, tilvejebringelse af oplysninger vedrørende tildeling af, adgang til og anvendelse af radiofrekvenser, metoder for tildeling af rettigheder til at anvende frekvenser, genopdyrkning, flytning, værdiansættelse og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser og beskyttelsen af menneskers sundhed.

(4) I december 2018 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv (EU) 2018/1972, hvorved EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation omarbejdes og revideres, bl.a. ved at overdrage nye opgaver til gruppen.

(5) Gruppen bør bidrage yderligere til udviklingen af en frekvenspolitik i Unionen, som ikke udelukkende baseres på tekniske parametre, men også tager hensyn til økonomiske, politiske, kulturelle, strategiske, sundhedsmæssige og sociale aspekter samt frekvensbrugeres forskellige og eventuelt modstridende behov med henblik på at sikre, at der sker en rimelig, ikke-diskriminerende og forholdsmæssig afvejning heraf.

(6) Gruppen bør omfatte højtstående regeringseksperter fra medlemsstaterne. Gruppen kan også omfatte observatører og invitere andre til at deltage i møderne efter behov, herunder tilsynsmyndigheder, konkurrencemyndigheder, markedsdeltagere samt bruger- og forbrugergrupper.

(7) Gruppen bør som udgangspunkt for sit arbejde med frekvenspolitiske spørgsmål set i sammenhæng med alle berørte EU-politikker have nære arbejdsmæssige forbindelser med bestemte grupper og udvalg, der er nedsat med det formål at gennemføre sektorspecifikke EU-politikker for bl.a. transportområdet, det indre marked for radioudstyr, det audiovisuelle område, rumsektoren og kommunikationssektoren.

(8) Samtidig med at forskellige dele af frekvensressourcerne er underlagt forskellige nationale myndigheder med henblik på at sikre en nyttig debat, bør hver af Gruppens nationale delegationer have et solidt og koordineret overblik over alle nationale politikker, som har konsekvenser for anvendelsen af frekvensressourcer i den pågældende medlemsstat, set både i forhold til det indre marked og politikker vedrørende den offentlige orden, sikkerhed, civilbeskyttelse og forsvar, idet anvendelse af frekvensressourcer til disse formål har indflydelse på fordelingen af frekvenser generelt.

(9) Gruppen bør konsultere relevante frekvensbrugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, foruden alle andre interesserede parter om den teknologiske udvikling samt udviklingen inden for markeds- og reguleringsmæssige spørgsmål vedrørende brug af frekvensressourcer. Gruppen bør sikre, at disse konsultationer er omfattende og fremadrettede.

(10) Da anvendelsen af radiofrekvenser ikke standser ved grænserne, bør tiltrædende stater og EØS-lande kunne deltage som observatører i Gruppen.

(11) Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) bør indbydes som observatør af Gruppens arbejde i betragtning af, at Gruppens aktiviteter har en betydelig virkning på radiofrekvenser på paneuropæisk plan, og at CEPT og dens affilerede organer har omfattende teknisk ekspertise inden for forvaltning af radiofrekvenser. Det er også passende at trække på CEPT's ekspertise på grundlag af de dertil tildelte mandater i henhold til frekvenspolitikbeslutningen med henblik på at udvikle tekniske gennemførelsesforanstaltninger på området for frekvensallokering og adgang til oplysninger. I betragtning af, hvor vigtig europæisk standardisering er for udviklingen af udstyr, som anvender frekvensressourcer, er det ligeledes vigtigt at tilknytte Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) som observatør.

(12) Efter at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 er trådt i kraft, bør Gruppens opgaves tilpasses det nye regelsæt, og Gruppens rolle bør tilsvarende styrkes. Dette bør lette udformningen af Unionens frekvenspolitik på mange områder af det europæiske elektroniske kommunikationsmarked, især for trådløst bredbånd, yderligere forbedre den strategiske retning og gennemsigtighed ved frekvenspolitikken og støtte den strategiske planlægning og koordinering af politiske tiltag vedrørende radiofrekvenser på EU-plan.

(13) I overensstemmelse med de nye opgaver, som er blevet overdraget til Gruppen ved direktiv (EU) 2018/1972, bør den rådgive Europa-Parlamentet og Rådet på disses anmodning om spørgsmål vedrørende radiofrekvenser. Endvidere bør denne afgørelse danne grundlag for, at Gruppen bliver et forum for koordinering af medlemsstaternes gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende radiofrekvenser i henhold til nævnte direktiv, herunder igennem peerevaluering, og den bør spille en central rolle på områder af afgørende betydning for det indre marked, f.eks. koordinering og standardisering af radiofrekvenser på tværs af grænserne.

(14) I betragtning af antallet af nødvendige ændringer som følge af direktiv (EU) 2018/1972's ikrafttræden bør afgørelse 2002/622/EF af hensyn til klarheden ophæves og erstattes.

(15) Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, og personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725.

(16) Denne afgørelse skal være i overensstemmelse med de horisontale bestemmelser fastlagt af Kommissionen om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion, især med hensyn til medlemskab af gruppen, observatører, deltagelse af indbudte eksperter og mødeudgifter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2019
Anvendelsesdato i EU
02.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet