Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/174 av 5. februar 2015 om endring og korrigering av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2015/174 of 5 February 2015 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.02.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren

Forordning (EU) nr. 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Den inneholder en unionsliste over godkjente monomerer, andre utgangsstoffer, makromolekyler framstilt ved mikrobiell fermentering, tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer som kan brukes ved fremstilling av plastmaterialer.

Forordningen endrer og retter unionslisten over godkjente stoffer, med tilhørende grupperestriksjoner for stoffer og merknader for samsvarskontroll i punktene 1, 2 og 3 og de respektive tabellene 1, 2 og 3 i vedlegg I plastforordningen.

Endringene går ut på at seks nye stoffer med FCM-stoffnr. 859, 903, 969, 998, 1017 og 1043 legges til i listen over godkjente stoffer i tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I til plastforordningen.

For ti stoffer med FCM-stoffnr. 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 og 881 som allerede er godkjent, gjøres endringer i tabell 1 i vedlegg I til plastforordningen i kolonne 3, 5, 6, 8, 9, 10 og 11.

Ett stoff med FCM-stoffnr. 725 slettes fra tabell 1.

Alle endringene er basert på og i samsvar med EFSAs uttalelser om "stoffene".

Forordningen inneholder dessuten en overgangsbestemmelse som gjør at plastmaterialer og plastgjenstander som lovlig er satt i omsetning før forordningen trer i kraft, men som ikke er i samsvar med de nye bestemmelsene, fortsatt kan settes i omsetning i 12 måneder etter det. Slike plastmaterialer og plastgjenstander kan deretter sluttselges uten at det er satt noen konkret tidsfrist for dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Rettsakten inneholder dessuten overgangsbestemmelser som uansett vil redusere eventuelle uheldige konsekvenser av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. Seks stoffer legges til unionslisten over tillatte stoffer. Bruksvilkår for ti andre stoffer som allerede er på listen, endres. Ett stoff slettes fra listen. Alle stoffene er risikovurdert av EUs risikovurderingsorgan EFSA og anses sikre for bruk i matkontaktmaterialer med de vilkårene som gis i rettsakten. Mattilsynet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Doc. number i Komitologiregisteret: D034272/03.

På grunn av sendrektighet i EU-systemet trer rettsakten ikke i kraft før 26. februar 2015. Informasjonsark for rettsakten ble sendt ut 9. februar 2015, selv om "standardarket" på rettsakten hadde frist 9. desember 2014.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2015
Anvendelsesdato i EU
26.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2015
Anvendes fra i Norge
04.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro