Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1183/2012 av 30. november 2012 om endringer og rettelser i forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og gjenstander som er bestemt til å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 1183/2012 of 30 November 2012 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer og retter unionslisten over godkjente monomerer, andre utgangsstoffer, makromolekyler fremstilt ved mikrobiell fermentering, tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer, med tilhørende grupperestriksjoner for stoffer og merknader for samsvarskontroll i punktene 1, 2 og 3 og de respektive tabellene 1, 2 og 3 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og gjenstander som er bestemt til å komme i kontakt med næringsmidler (plastforordningen).

Endringene går ut på at noen nye "stoffer" legges til i listen over godkjente "stoffer" og at bruksvilkårene for noen "stoffer" som allerede er godkjent endres i tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I til plastforordningen. Alle endringene er basert på og i samsvar med EFSAs uttalelser om "stoffene".

Forordningen retter også noen utilsiktede feil av mer teknisk art i vedlegg I til plastforordningen. Et CAS-nr. som ble fjernet i forbindelse med overgangen fra plastdirektivet til plastforordningen settes inn igjen for stoffnr. 257 i 1 tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I. Dessuten endres en vag henvisning til simulant D til en mer spesifikk henvisning til simulant D 2 i merknad nr. 4 i i oversikten over merknader om samsvarskontroll i tabell 3 i punkt 3 i vedlegg I.

Forordningen inneholder dessuten en overgangsbestemmelse som gjør at plastmaterialer og gjenstander som lovlig er satt i omsetning før 1. januar 2013, men som ikke er i samsvar med de nye bestemmelsene, forsatt kan settes i omsetning frem til 1. januar 2014. Slike plastmaterialer og gjenstander kan deretter sluttselges uten at det er satt noen konkret tidsfrist for dette.

Til orientering har forordningen (1183/2012) nå blitt rettet i OJ L 349, 19.12.2012, side 77. Rettelsen gjelder visse opplysninger i oppføringen av stoffnr. 858 i tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Rettsakten inneholder dessuten overgangsbestemmelser som uansett ville kunne ha redusert eventuelle uheldige konsekvenser av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgetfor næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 305-309
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
10.01.2013
Høringsfrist
08.03.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2013
Anvendes fra i Norge
04.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1183
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro