Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/37 av 10. januar 2019 om endringer og rettinger av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/37 of 10 January 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften som gjennomfører forordning (EU) nr 10/2011.

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander (vedlegg I, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer av plast. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen.

Rettsakten forslår følgende endringer i unionslisten (vedlegg I):

• Stoff nr. 467 (krotonsyre) - har i dag en egen grenseverdi i unionslisten på 0,05 mg/kg. Det introduseres nå isteden en grupperestriksjon for krotonsyre for stoffene med nr. 467, 744 og 1059 i tabell 2 i vedlegg I.

• Stoff nr. 1066 (1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboksylsyre, dimetylester) - navnet er i dag feilskrevet, og dette rettes opp.

• Stoff nr. 1068 ([3-(2,3-epoksypropoksy)propyl]trimetoksysilan) - bruksområde klargjøres.

• Tre nye stoff inkluderes i unionslisten med tilhørende restriksjoner. Det gjelder stoff nr. 1059 (poly((R)-3-hydroksybutyrat-co-(R)-3-hydroksyheksanoat), 1067 (dimetylkarbonat) og 1069 (isobutan)

Rettsakten foreslår også endringer i vedlegg III, tabell 3:

Tabell 3 i vedlegg III oppgir matsimulanter som skal brukes ved testing for å vise at plastmaterialer og -gjenstander, som ennå ikke er i kontakt med mat, overholder den generelle migrasjonsgrensen fastsatt i artikkel 12. Det er en tvetydighet mellom rad 3 og 4 i referansene til matsimulantene som skal brukes til total migrasjonstesting av de oppførte produktene, og da særlig melkeprodukter. Den tredje raden refererer til vandige og alkoholholdige matvarer og melkeprodukter generelt og sørger for bruk av matsimulant D1 (50% etanol). Den fjerde raden refererer til vandige, sure og alkoholholdige matvarer og melkeprodukter og sørger for bruk av matsimulant D1 og matsimulant B (3% eddiksyre). Matsimulant B skal brukes til sure produkter med en pH-verdi under 4,5 som fastsatt i punkt 2 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 10/2011. Melkeprodukter er nevnt i begge rader fordi selv om melken selv har en relativt nøytral pH (pH 6,5-6,8), har visse bearbeidede (fermenterte eller sure) melkeprodukter en sur pH mellom 4,0 og 4,5. Denne motsetningen kan feilaktig tolkes slik at sure melkeprodukter også innår i tredje rad og kan derfor kun testes med matsimulant D1 i stedet for med matsimulant B som nedfelt i fjerde rad. Det er derfor hensiktsmessig å tydeliggjøre den tredje og fjerde raden i tabell 3 ved å spesifisere pH for de opplistede melkeprodukter ved å bruke pH-verdien 4,5 som avskjæringsverdi (cut off value).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2019
Anvendelsesdato i EU
31.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0037
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro