Plassering av informasjon på poser med rulletobakk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1735 av 24. september 2015 om den presise plasseringen av helseadvarselen og informasjonsmeldingen på rulletobakk

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1735 of 24 September 2015 on the precise position of the general warning and the information message on roll-your-own tobacco marketed in pouches

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
I tobakksdirektiv 2014/40/EU er det fastsatt nye regler om helseadvarsler på tobakkspakningene.

Alle tobakkspakninger skal fortsatt ha en generell helseadvarsel, jf. direktivets artikkel 9 nr. 1. Ordlyden på helseadvarselen er imidlertid endret, og hvert enkelt land kan velge mellom to alternativer: «Røyking dreper – slutt i dag» eller «Røyking dreper». I høringen om implementeringen av tobakksdirektivet som ble sendt ut 26. oktober 2015 foreslås det at «Røyking dreper – slutt i dag» velges som generell helseadvarsel på røyketobakk.

Pakninger med sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk skal i tillegg ha følgende informative meddelelse: «Tobakksrøyk inneholder over 70 kreftfremkallende stoffer.», jf. direktivets artikkel 9 nr. 2.

Begge advarslene skal dekke 50 % av den overflaten de skal påføres på sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk, jf. artikkel 9 nr. 3.

Vedtaket 2015/1735 fastsetter nøyaktig hvor disse advarslene skal plasseres på rulletobakk i pung. En pung er en enkeltforpakning for rulletobakk, enten i form av en rektangulær lomme med en klaff som dekker åpningen, eller i form av en stående pung.

Merknader

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endringer i forskrift om innhold og merking av tobakksvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av vedtaket vil medføre økonomiske konsekvenser for produsentene av tobakk, ingen andre. Vedtaket inneholder overgangsbestemmelser.

Vurdering
Vedtaket anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2015
Anvendelsesdato i EU
19.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 419-425
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1735
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro