Plantevernmidlers virkning på honningbier

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 546/2011 med hensyn til vurderingen av plantevernmidlers virkning på honningbier

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 546/2011 as regards the assessment of the impact of plant protection products on honeybees

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.11.2019

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er trukket av Kommisjonen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 546/2011 fastsetter ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler, herunder blant annet prinsipper for vurdering av plantevernmidlers virkning på honningbier.

Det er over tid kommet ny vitenskaplig og teknisk kunnskap som gjør det nødvendig å endre de ensartede prinsippene som gjelder for vurderinger i forhold til honningbier. Endringsforordningen innebærer en oppdatering av disse prinsippene, og det gjøres nå blant annet endringer i de sikkerhetsfaktorene som settes i risikovurderingen av plantevernmidler i forhold til den akutte risikoen (korttidseffekter av plantevernmidler) på bier. Dette vil sikre at effekten på bier nå blir gjenstand for en mer korrekt vurdering.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet