Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/324 av 25. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt også kalt bukkehornkløver eller bukkehornskløverfrøpulver), ekstraksjonsrester av pepperstøv og natriumaluminiumsilikat

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/324 of 25 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances bifenthrin, carboxin, FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder), pepper dust extraction residue and sodium aluminium silicate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2019)

Sammendrag av innhold
Alle de fem stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. De respektive, opprinnelige godkjenningene utløp i perioden 30. november 2018 til 31. januar 2019, men for alle stoffene ble det på ordinær måte søkt om fornyet godkjenning. Vurderingen av disse søknadene ble imidlertid forsinket av grunner som søkerne ikke hadde noen innflytelse over. Det er derfor tidligere fastsatt endringsforordninger som har forlenget godkjenningsperiodene slik at revurderingene kunne bli ferdgstilt i tide med tanke eventuell ordinær fornyelse av godkjenning. Alle disse forlengede godkjenningsdatoene ble derved tatt inn forordning (EU) nr. 540/2011.

Av forskjellige grunner er det nå likevel ikke aktuelt å gjennomføre vurderingene av disse fem fornyingssøknadene. Enten har ikke tilvirkerne lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon, eller de ønsker likevel ikke å opprettholde søknaden om fornying. Det er derfor nødvendig å endre forordning (EU) nr. 540/2011 tilbake igjen slik at de fem stoffene blir stående med de opprinnelige utløpsdatoene for godkjenning.

Merknader
Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr.1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Ingen av de aktive stoffene inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 26. februar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2019
Anvendelsesdato i EU
18.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0324
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro