Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder krav til data vedrørende virksomme stoffer

Commission Regulation (EU) No 544/2011 of 10 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the data requirements for active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir en oversikt over datakrav til virksomme stoffer som skal søkes godkjent etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Saksbehandling for plantevernmiddel er beskrevet i forordning 1107/2009. I forbindelse med at medlemslandene hadde frist 14. juni 2011 med å innføre den nye godkjenningsordningen kom denne samt fem andre forordninger fra EU. I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal en dokumentasjonspakke sendes inn sammen med søknaden om godkjenning av virksomme stoffer. Vedlegget til denne forordningen fastsetter dokumentasjonspakken, som er referert til i artikkel 8, punkt 1b, i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det er ikke vesentlige endringer i datakrav fra de tidligere gjeldende reglene i EU fastsatt i bilagene II og III til direktiv 91/414/EØF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det vil være behov for endring av norsk regelverk.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Implementering av forordning 544/2011 vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover det som er beskrevet for forordning 1107/2009. Se for øvrig EØS-notat til 1107/2009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Høringsuttalelser:
Ny forskrift om plantevernmiddel, som implementerer denne forordningen, direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmiddel, en forordning om markedsføring av plantevernmidler og fem andre forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking, har vært på høring. Tilbakemeldingene var i all hovedsak positive. Det var ikke tilbakemeldinger knyttet særskilt til denne forordningen.

Vurdering
Vurdering av rettsakten må sees i sammenheng med hovedforordning 1107/2009. Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet har i konsekvensanalysen av forordning 1107/2009 også tatt med i vurderingen at vedleggene til EUs tidligere regelverk på plantevernmidler direktiv 91/414 videreføres som egne forordninger. Forordning 544/2011 og de andre nye forordningene basert på vedleggene gir viktige oversikter over godkjente stoff, merking, datakrav og regler for søknadsbehandling, og må derfor implementeres samtidig med 1107/2009. Under er en oversikt over de aktuelle forordningene:

• Forordning (540/2011) med listen over godkjente virksomme stoff.
• Forordning 541/2011 som gjør en endring i denne listen ved å dele den i en A og B liste alt etter om stoffet er vurdert/revurdert basert på de nye prinsippene eller prinsippene i det gamle direktivet (91/414)
• Krav til data ved godkjenning av virksomme stoff (544/2011)
• Krav til data ved godkjenning av preparat (545/2011)
• Krav til ensarta prinsipper ved vurdering og godkjenning av plantevernmidler (546/2011).
• Krav til merking (547/2011)

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forslag til ny forskrift, som innebærer implementering av denne forordningen, direktiv om bærekraftig bruk av plantevernmidler, en forordning om markedsføring av plantevernmiddel og fem andre forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking har vært på høring. Mattilsynet har sendt høringssammenstilling og et noe revidert forskriftsutkast over til Landbruks- og matdepartementet.

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 25.05.2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2011
Anvendelsesdato i EU
14.06.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0544
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro