Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambda-cyhalotrin, imazamoks og pendimetalin og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til muligheten for at en gruppe av medlemsstater i fellesskap tar på seg rollen som rapporterende medlemsstat

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/724 of 10 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the nomination of rapporteur Member States and co-rapporteur Member States for the active substances glyphosate, lambda-cyhalothrin, imazamox and pendimethalin and amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the possibility that a group of Member States assumes jointly the role of the rapporteur Member State

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 686/2012 fordeler ansvaret og oppgavene mellom medlemsstater for vurderingen av aktive stoffer hvor det er søkt om en fornyet godkjenning av stoffene. Det vil si å utpeke såkalte rapporterende og medrapporterende medlemsland. For fire aktive stoffer, deriblant for glyfosat, fastsetter denne forordningen hvilket land som skal være ansvarlig for vurderingen av hver av disse stoffene, og ved det gjøres også endringer i forordning 686/2012. I visse tilfeller, der omfanget av vurderingen er særlig stort, kan det fastsettes at flere medlemsland samlet er ansvarlige for revurderingen av stoffet. Dette er nå gjort gjeldende for stoffet glyfosat.

Forordning (EF) nr. 844/2012 fastsetter bestemmelser om behandlingen av søknader om fornyet godkjenning av aktive stoffer, herunder også om fordeling av oppgaver rmellom rapporterende og medrapporterende medlemsland og om innkreving av gebyrer og avgifter ved søknad om revurderingen av et stoff. Som følge av belsutningen om at en hel gruppe av medlemsland i fellesskap skal ta ansvar for vurderingen av stoffet glyfosat, er det nødvendig å gjøre visse endringer i bestemmelsene i forordning 844/2012 om oppgavefordlingen melom en slik gruppe av medlemsland og om innkreving av gebyrer og avgifter i et slikt tilfelle.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 13. mai 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.05.2019
Anvendelsesdato i EU
02.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0724
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro