Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1438 av 31. august 2022 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til kriteriene for godkjenning av aktiver stoffer som er mikroorganismer

Commission Regulation (EU) 2022/1438 of 31 August 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards specific criteria for the approval of active substances that are micro-organisms

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2022)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen av mikroorganismer (bakterier, sopp, virus) til bruk som plantevernmidler er regulert i forordning (EU) nr. 1107/2009 og tre underliggende forordninger (forordning (EU) nr. 546/2011, forordning (EU) nr. 283/2013 og forordning (EU) nr. 284/2013).

EU har en klar målsetting om å redusere avhengighet og bruk av kjemiske plantevernmidler. Det er derfor blant annet et ønske om mer tilrettelegging for økt markedsføring av biologiske, aktive stoffer som mikroorganismer, til bruk som plantevernmiddel. På bakgrunn av både teknisk og vitenskaplig kunnskapsutvikling om slike organismer, er det videre nødvendig å presiere kriteriene i regelverket for godkjenning av mikroorganismer som plantevernmidler. Kravene for vurdering og godkjenning er nå tydeligere enn tidligere, noe som gjør det lettere å få fortgang i godkjenningsprosessen av disse organismene, og også lettere å identifisere organismer som kan defineres som lavrisiko, aktive stoffer.

Den foreliggende forordningen endrer vedlegg II i forordning (EU) nr. 1107/2009 hvor det blant annet er fastsatt spesifikke kriterier for godkjenning av mikroorganismer som plantevernmidler. Endringene innebærer mer differensierte og konkrete bestemmelser om mikroorganismer enn tidligere. Dette gjelder for eksempel om sammensetning og egenskaper av stoffet, restkonsentrasjoner, resistens m.v.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU. Den ble kunngjort i Official Journal 1.9.2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
21.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet