Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 av 11. mars 2015 om gjennomføring av artikkel 80(7) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og etablering av en liste over kandidater for substitusjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/408 of 11 March 2015 on implementing Article 80(7) of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market and establishing a list of candidates for substitution

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.03.2015)

Sammendrag av innhold
Aktive stoffer blir identifisert som kandidater for substitusjon hvis de oppfyller ett eller flere kriterier fastsatt i punkt 4 i vedlegg II til forordning ( EF) nr 1107/2009 .

— dets ADI, ARfD eller AOEL er betydelig lavere enn for de fleste godkjente aktive stoffer i stoffgruppene/brukskategoriene,

— det oppfyller to av kriteriene for å betraktes som et PBT-stoff,

— de kritiske virkningene av stoffet er av en slik art (f.eks. utviklingsnevrotoksiske eller immuntoksiske virkninger) at de i kombinasjon med bruks-/eksponeringsmønstrene innebærer at bruken, selv med svært strenge risikohåndteringstiltak (f.eks. fullgodt personlig verneutstyr eller svært store buffersoner) kan gi grunn til bekymring, f.eks. i form av en høy potensiell risiko for grunnvannet,

— det inneholder en betydelig andel ikke-aktive isomerer,

— det er klassifisert eller skal klassifiseres som kreftframkallende stoff i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.3,

— det er klassifisert eller skal klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.4,

— dersom det på grunnlag av en vurdering av fellesskapsretningslinjer eller internasjonalt omforente retningslinjer for forsøk eller andre tilgjengelige opplysninger, som er gjennomgått av Myndigheten, anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake skadevirkninger hos mennesker, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.5.

I henhold til artikkel 80 ( 7 ) i forordning (EF ) nr 1107/2009 skal kommisjonen etablere en liste over stoffer som inngår i vedlegg I til direktiv 91/ 414 / EØF, og som oppfyller kriteriene for substitusjon. Også stoffer som er godkjent i henhold til forordning (EF ) No 1107/2009 i henhold til overgangsbestemmelsene i artikkel 80 ( 1) er på listen. Listen over stoffer som alt er identifisert følger som vedlegg til denne forordningen. For søknader sendt før 1. august 2015 vil ikke listen bli lagt til grunn.

Listen omfatter foreløpig ikke alle stoffer med hormonhermende egenskaper da kriteriene for disse stoffene ikke er ferdig utarbeidet. Det er utarbeidet en retningslinje som beskriver prosedyren for utfasing hvor MS tar hensyn til resistensproblemetikken.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser:
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Reglene for substitusjon er alt etablert i forordning (EU) 1107/2009, og det at de nå lages en liste over stoffene vil ikke føre til ytterligere økonomiske og administrative konsekvenser enn det som er beskrevet for forordning (EU) 1107/2009. Kriteriene i EU regelverket for identifisering av aktive stoffer som er kandidater for substitusjon, er på de fleste punkter likt det som har blitt praktisert i Norge. En rekke av de stoffene som er på listen er allerede substituert i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt i januar 2015. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 12.03.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene. Forordning (EU) nr 1107/2009 ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2015
Anvendes fra i Norge
28.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0408
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro