Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 av 7. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 som følge av de vitenskapelige kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer fastsatt av forordning (EU) 2018/605

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1659 of 7 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 in view of the scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties introduced by Regulation (EU) 2018/605

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter endringer i forordning (EU) nr. 844/2012 om prosedyrene ved behandling av fornyet søknad om godkjenning av aktive stoffer. Endringene har sin bakgrunn i forordning (EU) 2018/605 om vitenskaplige kriterier for bestemmelse av hormonsforstyrrende stoffer. Disse kriteriene trådde i kraft fra og med 10. november 2018. For å få anvendt relevante bestemmelser i forordning 2018/605 ved behandling av tidligere innkomne søknader om fornyet godkjenning av aktive stoffer, er det nødvendig med visse endringer i forordning 844/2012.

Endringene innebærer at forordning 844/2012 nå gir bestemmelser om krav til og anledning for innsendelse av ny dokumentasjon fra tilvirkers side om mulige hormonforstyrrende effekter av slike tidligere godkjente stoffer. Det er også fastsatt diverse bestemmelser om tidsfrister i den sammenheng.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 8. november 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2018
Anvendelsesdato i EU
10.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1659
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro