Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke godkjente hjelpestoffer

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til oppføring av hjelpestoffer som ikke er tilltatt brukt i plantevernmidler

(Draft) Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) 1107/2009 of the European Parliament and of the Council listing co-formulants which are not accepted for inclusion in plant protection products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Hjælpestoffer er beskrevet i artikel 2, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1107/2009 som stoffer eller præparater, der bruges eller er bestemt til brug i et plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvant, men hverken er aktivstoffer, safenere eller synergister.

(2) Hjælpestoffer er uacceptable i plantebeskyttelsesmidler, hvis restkoncentrationerne heraf som følge af en anvendelse, der er i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis, og under realistiske anvendelsesbetingelser, har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet. Hjælpestoffer er også uacceptable i plantebeskyttelsesmidler, hvis deres brug som følge af en anvendelse, der er i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis, og under realistiske anvendelsesbetingelser, har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller har uacceptable virkninger for planter, planteprodukter eller miljøet. Sådanne uacceptable hjælpestoffer opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(3) Hjælpestoffer er stoffer eller præparater, der anvendes sammen med aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler og dermed også spredes i miljøet. Kriterierne vedrørende menneskers sundhed, miljøet, økotoksicitet og grundvand, der er fastsat i punkt 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 og 3.10 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør derfor også anvendes til at udpege uacceptable hjælpestoffer.

(4) Listen over uacceptable hjælpestoffer bør derfor omfatte stoffer med en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende stoffer i kategori 1A eller 1B, som mutagene i kategori 1A eller 1B, eller som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 .

(5) Listen over uacceptable hjælpestoffer bør endvidere omfatte stoffer, der er udpeget som persistente, bioakkumulerende og toksiske ("PBT") eller meget persistente og meget bioakkumulerende ("vPvB"), jf. artikel 57, litra d) og e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .

(6) Listen over uacceptable hjælpestoffer bør også omfatte særligt problematiske stoffer som følge af hormonforstyrrende egenskaber, jf. artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller stoffer, der er identificeret som hormonforstyrrende stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 , eller stoffer, der er identificeret som persistente organiske miljøgifte ("POP") i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 .

(7) Ved forordning (EF) nr. 1907/2006 er der fastsat begrænsninger for visse farlige stoffer i bilag XVII. Hvis brugen af disse stoffer er underlagt begrænsninger som hjælpestoffer i plantebeskyttelsesmidler, bør de tilføjes til listen over hjælpestoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8) Medlemsstaterne har udpeget hjælpestoffer, som de fandt uacceptable i plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF eller forordning (EF) nr. 1107/2009. Disse hjælpestoffer er blevet meddelt af Belgien, Frankrig, Italien, Litauen, Norge, Spanien, Tyskland og Østrig. Blandt disse hjælpestoffer bør de stoffer, der har en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende stoffer i kategori 1A eller 1B, som mutagene i kategori 1A eller 1B, eller som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B, jf. bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, de stoffer, der er identificeret som PBT eller vPvB i henhold til artikel 57, litra d) og e), i forordning (EF) nr. 1907/2006, de stoffer, der er identificeret som særligt problematiske på grund af hormonforstyrrende egenskaber, jf. artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og de stoffer, der er identificeret som POP i henhold til forordning (EU) 2019/1021, opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9) Brugen af polyethoxylerede tallowaminer (CAS-nr. 61791-26-2) i plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, blev forbudt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1313 , da der blev udtrykt betænkeligheder vedrørende toksiciteten af polyethoxylerede tallowaminer og deres potentiale til at indvirke negativt på menneskers sundhed. Da disse betænkeligheder skyldes de pågældende stoffers iboende egenskaber og derfor ikke er begrænset til formulerede produkter, der indeholder glyphosat, men er lige så gyldige for formulerede produkter, der indeholder andre aktivstoffer, bør polyethoxylerede tallowaminer også tilføjes til listen over hjælpestoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(10) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/109 og (EU) 2018/619 godkendte ikke PHMB (1600; 1,8), CAS-nummer 27083-27-8 og 32289-58-0, og PHMB (1415; 4,7), CAS-nummer 32289-58-0 og 1802181-67-4 som eksisterende aktivstoffer til brug i biocidholdige produkter af produkttype 6 (konserveringsmidler til anvendelse i beholdere), blandt andre produkttyper på grund af uacceptable risici for menneskers sundhed og miljøet. Deres brug som konserveringsmidler til anvendelse i beholdere i plantebeskyttelsesmidler ville derfor have uacceptable virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Derfor bør PHMB (1600; 1,8) og PHMB (1415; 4,7) også opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11) Hjælpestoffer, der opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, kan også forekomme i adjuvanter, der markedsføres. Da der endnu ikke er udarbejdet detaljerede regler for godkendelse af adjuvanter i overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, kan medlemsstaterne fortsat anvende nationale bestemmelser om adjuvanter, jf. artikel 81, stk. 3, i samme forordning. Da forordning (EF) nr. 1107/2009 har til formål at forhindre, at adjuvanter, der indeholder forbudte hjælpestoffer, markedsføres eller anvendes, er det nødvendigt at sikre, at adjuvanter, der blandes med plantebeskyttelsesmidler, heller ikke indeholder uacceptable hjælpestoffer.

(12) Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at gennemgå sammensætningen af de plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, der i øjeblikket er godkendt på deres område, med henblik på at vurdere, om de indeholder hjælpestoffer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, og på at tilbagekalde eller ændre godkendelser af plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, der indeholder disse hjælpestoffer.

(13) For plantebeskyttelsesmidler eller adjuvanter, der indeholder et hjælpestof, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, og for hvilke medlemsstaterne indrømmer en afviklingsperiode i overensstemmelse med artikel 46 i nævnte forordning, eller i overensstemmelse med nationale bestemmelser om godkendelse af adjuvanter, bør denne periode for salg og distribution udløbe senest 3 måneder og for bortskaffelse, opbevaring og brug yderligere 9 måneder efter datoen for ændring eller tilbagekaldelse af godkendelserne.

(14) Hjælpestoffer, der skal opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, kan forekomme som utilsigtede urenheder i andre hjælpestoffer, der er acceptable som sådan til brug i plantebeskyttelsesmidler eller adjuvanter. Derfor bør koncentrationen for de enkelte uacceptable hjælpestoffer i det færdige plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvanten være mindre end 0,1 vægtprocent eller mindre end en specifik koncentrationsgrænse forbundet med CMR-egenskaber (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske), når den er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for det uacceptable hjælpestof med et indhold på under 0,1 vægtprocent, for at blive betragtet som en acceptabel utilsigtet urenhed, medmindre der er fastsat en anden grænse på grund af tekniske begrænsninger i de relevante analysemetoder.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet