Planer for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i Tyskland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/255/EF av 20. mars 2009 om endring av vedtak 2003/135/EF som gjelder planene for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland)

Commission Decision 2009/255/EC of 20 March 2009 amending Decision 2003/135/EC as regards the eradication and emergency vaccination plans for classical swine fever in feral pigs in certain areas of the Federal States of North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate (Germany)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer planene som Tyskland har for utryddelse av klassisk svinepest (KSP) hos villsvin og nødvaksinering av villsvin i den forbindelse. Tyskland har informert Kommisjonen om at KSP er utryddet i visse deler av Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, men også om at nyoppdagede tilfeller av KSP er påvist på begge sidene av grenseomådet mellom Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz hvor sykdommen tidligere ikke forekom.Planene for utryddelse og nødvaksinering må derfor utvides til å omfatte de nye områdene i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, mens de områdene som nå er fri for KSP, tas ut av planen. Vedtak 2003/135/EF er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003).

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2009
Anvendelsesdato i EU
10.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 17-20
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0255
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro