Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifter

Regulation (EU) 2019/2021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (recast)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2020)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2019/1021, som erstatter den eksisterende POPs-forordningen (EC) 850/2004. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Gjennomføring av (EU) 2019/1021 konsoliderer alle tidligere endringer til (EC) 850/2004, i tillegg er det gjort noen endringer:

• Endring av prosedyrer for vedtakelse av rettsakter i henhold til komitologi prosedyren, jf. Lisboa-traktaten.

• Overføring av administrative, tekniske og vitenskapelige oppgaver til ECHA. Dette gjøres for å effektivisere og bedre koordineringen.

• Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av "bringe i omsetning", "stoff" og "avfall". I tillegg er det foreslått nye definisjoner av "produksjon", "bruk" og "intermediater i lukkede systemer".

• Medlemslandene skal publisere informasjon og data om POPs. Dette skal gjøres i henhold til direktivene om offentlighetens rette til miljøinformasjon og oppbygging infrastruktur for geografisk informasjon i EU ("INSPIRE").

• Forenkling av prosedyren for rapportering og overvåking

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant uten behov for tekniske eller materielle tilpasninger.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. juni 2019 og ble publisert i OJ 25. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Anvendelsesdato i EU
15.07.2019
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet