Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2291 av 8. september 2022 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter med hensyn til heksaklorbenzen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2291 of 8 September 2022 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants, as regards hexachlorobenzene

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2023)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2022/2291, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til POPs-forordningen inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder innføring av en grenseverdi på 10 mg/kg for utilsiktede forurensninger av heksaklorbenzen (HCB) og innebærer at en ny tekst om denne grenseverdien i fjerde kolonne i Del A i vedlegg I legges til for HCB.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. september 2022 og ble publisert i OJ 23. november 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
08.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.09.2022
Anvendelsesdato i EU
13.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet