Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1204 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til oppføring av dikofol

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1204 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the listing of dicofol

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.3.2022)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2020/1204, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen innebærer at dikofol føres opp i Del A i vedlegg I til POPs-forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 9. juni 2020 og ble publisert i OJ 18. august 2020. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
07.09.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1204
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro