Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 16. desember 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter med hensyn til pentaklorofenol og dets salter og estere

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards pentachlorophenol and its salts and esters

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/1021 gennemføres Unionens forpligtelser i henhold til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte og i henhold til protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande om persistente organiske miljøgifte.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1021 er fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, såvel alene som i blandinger eller i artikler, som er opført forordningens bilag I, forbudt, for så vidt andet ikke er bestemt i dennes artikel 4.

(3) Pentachlorphenol (PCP) og salte og estere heraf er opført i bilag I til forordning (EU) 2019/1021 uden en grænseværdi for utilsigtet sporforurening.

(4) Ved artikel 15, stk. 1 i forordning (EU) 2019/1021 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre eksisterende registreringer i bilag I for at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(5) Kommissionen har fastsat tilstedeværelsen af pentachlorphenol og salte og estere heraf som en urenhed i visse artikler, herunder importerede tekstiler og genanvendt flis til fremstilling af træpaneler.

(6) For at gøre det muligt fortsat at genanvende flis og for at lette håndhævelsen bør der fastsættes en grænseværdi for utilsigtet sporforurening på 5 mg/kg (0,0005 vægtprocent) for pentachlorphenol og salte og estere heraf.

(7) Forordning (EU) 2019/1021 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet