Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/293 av 1. mars 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.7.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det sjette partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2013 vedtok på bakgrunn av et norsk forslag at den bromerte flammehemmeren HBCD (heksabromosyklododekan) er en persistent organisk miljøgift (POP) og at stoffes skal fases ut globalt. HBCD ble listet i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. HBCD brukes særlig som brannhemmende middel i plastskum (ekstrudert- og ekspandert polystyren). Forordning (EU) 2016/293 inkluderer restriksjoner av HBCD i POPs-forordningen vedlegg I for å følge opp forpliktelser i henhold til Stockholmkonvensjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 er gjennomført i produktforskriften, og gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften. Fristen for gjennomføring av HBCD-forbudet var november 2014. EU utsatte gjennomføringen av forbudet mot HBCD i POPs-forordningen en periode for å vurdere juridiske aspekter i forhold til REACH-forordningen, siden HBCD er oppført på vedlegg XIV (stoffer underlagt krav om godkjenning) i REACH. For å følge opp våre internasjonale forpliktelser, og siden det var Norge som fremmet forslaget om regulering av HBCD i 2008, fastsatte Norge i februar 2015 en nasjonal regulering av HBCD i produktforskriften. Den skal gjelde inntil EU gjennomfører kravene til HBCD i Stockholmkonvensjonen i POPs-forordningen. Utkast til norsk forskrift var på alminnelig høring juni – september 2014.POPs-endringer gjennomføres ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2016/293 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. Som forslagsstiller har Norge alt innført restriksjoner av HBCD for å følge opp Stockholmkonvensjonen i påvente av de kommende endringene i POPs-forordningen. Det norske byggemarkedet har sluttet å benytte produkter med HBCD. HBCD produseres ikke i Norge, og videre har norskprodusert EPS (ekspandert polystyren) i flere år vært uten HBCD. Arbeid utført i ekspertkomiteen under Stockholmkonvensjonen og i norsk regi har vist at det finnes både kjemiske og ikke-kjemiske erstatninger til all bruk av HBCD.

Samtidig med gjennomføringen av forordning (EU) 2016/293 i kapittel 4 i produktforskriften vil den nasjonale reguleringen av HBCD i produktforskriftens kapittel 2-7 bli opphevet. De viktigste endringene mellom vår nasjonale regulering og EUs regulering vil være innføring av en konsentrasjonsgrense på 0,01 vektprosent for innhold av HBCD som stoff, stoffblanding og i produkt for utilsiktede sporforurensninger. Videre vil det bli unntak fra forbudet for bruk av ekstrudert- og ekspandert polystyren i bygninger under visse betingelser frem til 26. november 2019.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 1. mars 2016. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2016
Anvendelsesdato i EU
22.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 480-484
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2016
Anvendes fra i Norge
09.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro