Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010 av 24. august 2010 som endrer vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) No 757/2010 of 24 August 2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes I and III

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. Målet med Stockholm-konvensjonen er å beskytte menneskers helse og miljø mot stoffer som ikke brytes ned og som hoper seg opp mennesker og miljø også langt fra der de produseres og benyttes. Persistente organiske miljøgifter kan medføre kreft, og ha reproduksjons- og arvestoffskadelige effekter.

På det fjerde møtet i partskonferanses under Stockholm-konvensjonen i mai 2009 (COP4) ble det besluttet å inkludere de ni nye stoffene i vedleggene til konvensjonen. Kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010 omfatter beslutningene vedtatt på COP4 og som nødvendiggjør endringer/oppdateringer i vedleggene I og III til forordning (EF) nr. 850/2004. COP4 besluttet å inkludere åtte stoffer i vedlegg A (forbud) til konvensjonen. Det niende stoffet - PFOS - er fortsatt i utstrakt bruk over hele verden og COP4 besluttet å inkludere PFOS i vedlegg B (restriksjoner) med en del unntak. Den eksisterende restriksjonen av PFOS (i REACH-regelverket*) inneholder kun få unntak sammenliknet med de som er inkludert i COP4 beslutningen. PFOS ble også ført opp på Vedlegg I til den reviderte protokollen som ble vedtatt i desember 2009. PFOS inkluderes i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 sammen med de øvrige åtte stoffene. De unntak som angis for PFOS da stoffet ble inkludert i vedlegg XVII (i REACH-regelverket) føres over i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 med ganske få endringer.

*Merknad: Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 av 2. mars 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH og vedlegg XVII oppheves formelt restriksjonene vedrørende PFOS og pentabromdifenyleter i REACH-forordningen (siden de gjennom forordning (EU) nr. 757/2010 ble inkludert i POPs-forordningen).

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er hjemlet i traktatens artikkel 175 (1).

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 om POPs er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 757/2010 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: I forbindelse med gjennomføring av hovedforordningen - forordning (EF) nr. 850/2005 - ble det foretatt konsekvensvurdering og høring av gjennomføringsforskriften. En gjennomføring av forordning (EU) nr. 757/2010 anses å ikke ha særskilte administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføring av forskriftsendring.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) nr. 757/2010 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedringer i Stockholm-konvensjonen. Norge er en selvstendig part i de aktuelle internasjonale avtalene. Norge deltar aktivt i arbeidet med POPs og er i kontakt med berørte parter.

Behov for tilpasningstekst har vært vurdert. Det var primært formuleringer knyttet til konsentrasjonsgrenser for bromerte flammehemmere hvor tekst i forordningen og konvensjonen ble formulert litt forskjellig, men etter en grundig teknisk/juridisk gjennomgang og vurdering ble det konkludert med at det ikke var aktuelt å anmode om tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24. august 2010 og innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 212/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.08.2010
Anvendelsesdato i EU
26.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 467-474
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.2013
Anvendes fra i Norge
27.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0757
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro