Permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for slaktesvin

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (vedlegg I kap II LMD)

Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir permanent godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136). Søknaden skal fortsatt behandles i overensstemmelse med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF siden den ble fremmet før forordning (EF) nr.1831/2003 trådte i kraft. Artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsetter overgangsordninger for slike søknader.

Bruk av enzympreparatet endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8, produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136) ble for første gang godkjent ved kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2003 for slaktesvin (EF nr.51), og ved forordning (EF) nr. 2188/2002 for slaktekalkuner med en tidsbegrenset godkjenning. Forordning (EF) nr. 2188/2002 godkjente også preparatet til slaktekylling fram til 1.1.2007, men denne er senere gjort permanent (E 1606).Det ble fremlagt nye opplysninger som støtte til søknad om en permanent godkjenning for bruk av enzympreparatet til slaktegris og slaktekalkun. Etter vurdering av betingelser for slik godkjenning i henhold til artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF er det konkludert med at vilkårene for slik godkjenning er oppfylt.

Vurdering av søknaden viser at det bør kreves bestemte prosedyrer for å beskytte arbeidstakere som håndterer stoffet. En slik beskyttelse er sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksettelse av tiltak til forbedring av arbeidstakeres sikkerhet og helse under arbeid. Preparatet har EF-nr. E 1606, og er til bruk for slaktegris og slaktekalkuner. Informasjon om oppbevaringstemperatur, holdbarhet og pelleteringsstabilitet må gis i bruksveieledning. Anbefalt dose er 10 IU per kg/ fullfôr for begge kategorier. Det skal brukes i fôrblandinger med høyt innhold av arabinoxylan, for eksempel med innhold av hvete på minst 40 % hvete. Handelsnavnet på produktet er Belfeed.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen har ikke vært til høring hos industri/ forbruker da det bare dreier seg om endring av varighet på godkjenningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2007
Anvendelsesdato i EU
31.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 192-194
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0516
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro