Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/329/EU av 26. juni 2013 om regulering for etablering, forvaltning og transparens av nettverket av nasjonale myndigheter eller organer som er ansvarlige for medisinsk metodevurdering (HTA)

Commission Implementing Decision 2013/329/EU of 26 June 2013 providing the rules for the establishment, management and transparent functioning of the Network of national authorities or bodies responsible for health technology assessment

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.12.2013)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsdirektiv 2013/329/EU fastsetter hvordan samarbeidet om medisinsk teknologivurdering etter direktiv 2011/24/EU artikkel 15 skal gjennomføres. Formålet med HTA nettverket er samle kompetanse på fagfeltet om medisinske metodevurderinger fra tidligere prosjekter på området, og sikre en koordinering av pågående prosjekter. Gjennomføringsdirektivet beskriver regler for medlemslandenes deltakelse, saksbehandling, drift, møtevirksomhet, sekretariatet og påkostninger. Deltakelse i nettverket er frivillig, og ved deltakelse kan medlemsland oppnevne opp til to representanter fra et myndighetsorgan.

Merknader
Gjennomføringsdirektivet er hjemlet i artikkel 15 direktiv 2011/24/EU (pasientrettighetsdirektivet). HOD har i september 2013 oppnevnt 2 representanter til nettverket, en representant fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten og en representant fra Helsedirektoratet.

Det er ikke behov for regelverksendringer. Saken har ikke rettslige, administrative eller øknomiske konsekvenser for Norge. Rettssaken grupperes under Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Vurdering
Rettssaken er EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2013
Anvendelsesdato i EU
28.06.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 505-506
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro