Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2013 av 4. november 2013 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om rapportering vedrørende metylbromid

Commission Regulation (EU) No 1087/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to reporting on methyl bromide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.06.2014)

Rettsakten er en endring av artikkel 26 i forordning (EF) nr 1005/2009. Artikkel 26 i forordningen spesifiserer rapporteringsforpliktelser for medlemslandene. Denne rettsakten sletter paragraf 1 (a) i artikkel 26 om rapportering av mengder metylbromid som det er gitt tillatelse til bruk av.

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1087/2013, som ble vedtatt 4. november 2013 er en endring av artikkel 26 i ozonforordningen av 2009, forordning EF nr. 1005/2009. Den sletter Artikkel 26, punkt 1 (a). Artikkel 26, 1. oppstiller hvilken informasjon som medlemslandene skal sende til Kommisjonen hvert år innen 30. juni. 1.(a) sier at det skal sendes inn informasjon om hvilke mengder metylbromid som det i henhold til artikkel 12 punkt 2 og 3 er gitt tillatelse til å bruke i ulike behandlinger til karanteneformål og til bruk før forsendelse i medlemslandet.

I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1005/2009 er det under gitte forutsetninger tillatt å bringe metylbromid i omsetning og bruke det til karanteneformål og bruk før forsendelser til behandling av varer for eksport fram til 18. mars 2010. Denne datoen er nå overskredet med fire år. Det er derfor ikke lenger tillatt å bringe metylbromid i omsetning eller bruke det. Dermed er det ikke lenger behov for at medlemslandene skal sende inn informasjon om dette til Kommisjonen.

Artikkel 12, 3 gir adgang til å bruke metylbromid i nødsituasjoner, så som ved uventede skadedyrsangrep eller utbrudd av sykdom. Slik adgang kan kun gis av Kommisjonen etter anmodning fra medlemsland. Siden det kun er Kommisjonen som kan gi tillatelse til bruk, er det heller ikke her behov for at medlemslandene skal opplyse om mengde som i tilfelle er brukt.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1005/2009 er tatt inn i EØS-avtalen, men med tilpasninger. Bl.a. er hele kapittel IV Handel ikke ansett som EØS-relevant, og dermed ikke tatt inn i EØS-avtalen. Den del av forordningen som er tatt inn i EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett i produktforskriftens kapittel 6. Forordning (EU) nr. 1087/2013 endrer artikkel 26 i forordning (EF) nr. 1005/2009, som er tatt inn i EØS-avtalen.

I Norge har det ikke blitt benyttet metylbromid til karantene eller bruk før forsendelse siden 2004, i henhold til data rapportert til Ozonsekretariatet. Rettsakten forventes derfor ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker 23. juni 2014 hvor berørte departementer var representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten (EU) No 1087/2013 anses som EØS-relevant.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2013 ble vedtatt 4. november 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2013
Anvendelsesdato i EU
25.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 309-309
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.04.2015
Anvendes fra i Norge
20.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro