Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1810 av 14. oktober 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær

Commission Regulation (EU) 2021/1810 of 14 October 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum residue levels for cyprodinil in blueberries, cranberries, currants and gooseberries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") af cyprodinil.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyprodinil, på blåbær, tranebær, solbær og stikkelsbær indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har den berørte medlemsstat vurderet ansøgningen, og vurderingsrapporten er sendt til Kommissionen.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har vurderet ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet en begrundet udtalelse om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort den.

(5) Autoriteten konkluderede, at alle datakrav var opfyldt, og at den ændring af MRL'erne, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Livslang eksponering for stoffet via indtagelse af fødevarer, der kan indeholde det, har vist, at der ikke er nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag overskrides. Autoriteten konkluderede endvidere, at det ikke er nødvendigt at fastsætte en akut referencedosis på grund af stoffets toksicitetsprofil med lav akut toksicitet.

(6) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelse og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder den foreslåede ændring af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2021
Anvendelsesdato i EU
04.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet