Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1531 av 17. september 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1531 of 17 September 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprole, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram and Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningsutkastet (SANTE/12328/2020) endrer grenseverdier (MRL) for aklonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134. Med unntak av ethirimol og lufenuron er alle stoffene godkjente aktive stoffer i EU, men det er bare aklonifen som er godkjent i brukt i Norge. Forslaget er under flere ulike prosedyrer og gjelder både søknader om MRL i forbindelse med godkjent bruk i EU, søknader om importtoleranse MRL (bruk utenfor EU/EØS) og revurdering av MRLer for aktive stoffer.

For Bacillus pumilus QST 2808 og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 har EFSA utarbeidet reasoned opinions i forbindelse med revurdering av grenseverdier (art. 12 prosedyre) vurdert at disse aktive stoffene kan oppføres på vedlegg IV som lister aktive stoffer som er vurdert at det ikke er behov for å fastsette noen MRL.

For aklonifen (fenikkelfrø og karve), akrinatrin (salat), pentiopyrad (stangselleri og fennikel) og pikloram (blomstrende kålvekster) fastsettes det nye MRLer på bakgrunn av godkjent bruk i EU.
For etirimol er ikke lenger godkjent som aktivt stoff i EU lenger, men etirimol er også en hovedmetabolitt for det aktive stoffet buprimate som er godkjent brukt som plantevernmiddel i EU. På grunn av en rapporteringsfeil ble MRL for etirimol i agurk fastsatt lavere ved forordning 2020/1566. Den lavere MRLen for etirimol i agurk kan gi MRL overskridelse ved godkjent bruk av bupirimat . Feil MRL for ethirimol i agurk endres ved denne forordningen. Fordi dette retter opp en feil i et tidligere MRL forslag skal MRL for ethirimol i agurk gjelde fra samme dato i EU som MRLer som endres av forordning 2020/1566 gjelder fra (17.mai 2021).

For klorantriniliprol (godkjent aktivt stoff i EU) fastsettes det en ny MRL for tørkede belgvekster på bakgrunn av en importtoleranse MRL-søknad knyttet til godkjent bruk av stoffet i USA.
For lufenuron (ikke godkjent aktivt stoff i EU) fastsettes det MRLer for grapefrukt og sukkerrør på bakgrunn av en importtoleransesøknad MRL-søknad knyttet til godkjent bruk av stoffet i Brasil.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).
Forslaget innebærer ikke at MRLer fastsettes lavere og det er derfor ikke behov for overgangsordninger før nye MRLer trer i kraft i EU.

I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er foreløpig ikke fastsatt i EU, men har fått flertall i Stående Komite (PAFF pesticide residues).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2021
Anvendelsesdato i EU
17.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet