Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1098 av 2. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av 24-epibrassinolid, løkekstrakt av Allium cepa L., cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1098 of 2 July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 24 epibrassinolide, Allium cepa L. bulb extract, cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning 2021/1098 (SANTE/12766/2020) fastsetter nye MRLer på bakgrunn av MRL søknader (art. 10, Plantevernmiddelrestforordningen (EU) nr. 396/2005). Forordningsforslaget endrer grenseverdier (MRL) for 24 epibrassinolid, Allium cepa L. løkekstrakt, cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat. Alle de aktive stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU. Det er nasjonale godkjenninger av preparater på markedet og fludioksonil og fluroksypyr er godkjent brukt som plantevernmidler i Norge.

24 epibrassinolid som er klassifisert som et lavrisiko aktivt stoff og Allium cepa L. løkekstrakt,som er klassifisert som et basisstoff er nylig godkjent som aktive stoffer i EU. For disse stoffene gjelder nå standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg (art 18), men de er foreslått oppført på vedlegg IV som lister stoffer det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette noen MRL for i tråd med EFSAs anbefalinger.

For cyflumetofen fastsettes nye MRLer for sitrusfrukter, aprikoser, ferskener, tomater, auberginer, agurk og humle på bakgrunn av MRL søknader knyttet til godkjent bruk.

For fludioksonil fastsettes en ny MRL for hyllebær på bakgrunn av MRL søknad knyttet til godkjent bruk.

For fluroksypyr fastsettes MRLer for gressløk, selleriblader, persille, timian, basilikum og spiselige blomster på bakgrunn av MRL søknader knyttet til godkjent bruk.

Natrium 5-nitroguaiakolat, natrium o-nitrofenolat og natrium nitrofenolat har felles MRL og inngår i restdefinisjonen til natrium 5-nitroguaiakolat. Det fastsettes MRL for oliven på bakgrunn av MRL søknader knyttet til godkjent bruk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Endringene innebærer høyere MRLer for visse stoff/produkter og det er derfor ikke behov for overgangsordninger for produkter og MRLene vil gjelde i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal. I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk. Endingene i MRL gjelder i EU fra 26. juli 2021 og vil gjelde umiddelbart i Norge når denne forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og nye MRLer gjelder i EU fra 26. juli 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.07.2021
Anvendelsesdato i EU
26.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2021
Anvendes fra i Norge
16.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro