Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamoks

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamoks i eller på visse produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, Bacillus subtilis strain IAB/BS03, emamectin, flutolanil and imazamox in or on certain products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") af flutolanil og imazamox. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for acequinocyl og emamectin. Der er ikke fastsat nogen MRL'er for Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, og stoffet er heller ikke opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg finder anvendelse, jf. artikel 18, stk. 1, litra b).

(2) I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acequinocyl, på citrusfrugter er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår emamectin, er der indgivet en sådan ansøgning for kiwifrugter og ferskner. For så vidt angår flutolanil, er der indgivet en sådan ansøgning for bønner (med bælg) og artiskokker. For så vidt angår imazamox, er der indgivet en sådan ansøgning for ærter (med bælg), sojabønner, majs og ris.

(4) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(6) For så vidt angår flutolanil, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke forelå under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Disse oplysninger vedrører restkoncentrationstest, analysemetoder, lagringsstabilitet og metabolisme hos drøvtyggere.

(7) For så vidt angår imazamox, har ansøgeren fremlagt sådanne oplysninger om restkoncentrationstest, analysemetoder og plantemetabolisme.

(8) I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 . Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten har vurderet ansøgningen og afgivet en konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet . Autoriteten kunne i den sammenhæng ikke drage konklusioner for så vidt angår vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Sådanne yderligere overvejelser fremgår af den reviderede revurderingsrapport , hvori det konkluderes, at stoffet ikke er patogent for mennesker, og at der ikke forventes at forekomme toksiner eller toksiske metabolitter i fødevarer efter anvendelse af aktivstoffet. I betragtning af disse konklusioner anser Kommissionen, at Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(9) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de aktuelle ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet