Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1561 av 17. september 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 365/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klormekvat i dyrket sopp

Commission Regulation (EU) 2019/1561 of 17 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlormequat in cultivated fungi

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for det aktive stoffet klormekvat i dyrket sopp ved at det fastsettes en høyere MRL på 6,0 mg/kg for klormekvat dyrket sopp som er begrenset til å kun gjelde for østerssopp. Regelverksendringen innebærer at det tas inn en fotnote til grenseverdien for klormekvat i eller på dyrket sopp om at det gjelder en høyere MRL på 6 mg/kg for østerssopp. Frist for innsending av dokumentasjon knyttet til den midlertidige MRLen for dyrket sopp er 13 April 2021.

Eksisterende grenseverdier til klormekvat ble ganske nylig revurdert i EU (forordning 2017/693). MRL for dyrket sopp ble da endret fra 10 mg/kg til 0,9 mg/kg (midlertidig MRL). Det ble da ikke vurdert noen egen MRL for østerssopp.

Soppdyrkere har sendt KOM nyere overvåkingsdata som viser at det spesielt for østersopp viser er mer rester i produktene enn nåværende MRL for dyrket sopp på 0,9 mg/kg. Resultater fra offisielle prøver tatt av EU land bekrefter at dette er et problem spesielt for østerssopp. Restene skyldes en kryss-kontaminering av klormekvat til dyrket sopp fra strå (korn) som er lovlig behandlet med klormekvat. Østerssopp dyrkes på strå som kan være lovlig behandlet med klormekvat og det er fastsatt MRLer for klormekvat. Rester kan dermed overføres fra strå til østersoppen under dyrkning.

Tyskland søkte om endring av den midlertidige MRLen for klormekvat i dyrket sopp som innebærer at det fastsettes en høyere midlertidig MRL for klormekvat i østerssopp. EFSA har vurdert at endringen av MRL ikke vil medføre noen helsefare for europeiske forbrukere.

EFSA anbefalte å fastsette en MRL for østerssopp som tilsvarer 95 persentilen av alle prøveresultatene for østerssopp samtidig som eksiterende midlertidig MRL for dyrket sopp på 0,9 mg/kg beholdes for andre arter som grenseverdien for dyrket sopp gjelder for. MRL for dyrket sopp vil senere revurderes på bakgrunn av dokumentasjon som er sendt inn innen 13 April 2021.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 8.oktober 2019 som er 20 dager etter kunngjøring på EUs Official Journal og vil gjelde umiddelbart i Norge etter at forordningen tas inn i norsk forskrift .

Fordi endringene ikke innebærer fastsettelse av lavere MRLer enn gjeldene MRL er det ikke behov for overgangsordninger for produkter i forbindelse med regelverksendringene i denne forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2019
Anvendelsesdato i EU
08.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2020
Anvendes fra i Norge
18.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1561
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro