Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1633 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, flufenoksuron, oksadiazon, fosalon, pyraklostrobin, repellenter: tallolje og teflubenzuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1633 of 27 October 2020 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azinphos-methyl, bentazone, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalone, pyraclostrobin, repellants: tall oil and teflubenzuron in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer grenseverdier for azinphos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalon, pyraklostrobin, repellenter: tallolje og teflubenzuron. Med bakgrunn i nye søknader om MRL, revurderinger og/eller Codex grenseverdier (CXL) er det foreslått endringer av MRL for stoffene. Forslaget ble slik rutinen er sendt på høring til WTO/SPS fordi foreslåtte endringer innebærer fastsettelse av lavere MRL.

For bentazon er det en revurdering av MRL (art. 12) og også en MRL søknad (art. 10) for soyabønner og valmuefrø.

Fludioxionil og pyraklostrabin har også sammenheng med Codex MRLer. For fludioxonil fastsettes lavere MRLer for animalske produkter.

For teflubenzuron gjelder endringene etter evaluering av bekreftende data (ny foringsstudie). Etter vurdering av ny dokumentasjon fastsettes MRLer for animalske produkter ved relevant analytisk bestemmelsesgrense (LOQ).

For azinphosmetyl og fosalon (Codex) er det foreslått lavere MRLer for alle produkter unntatt krydder.

Tallolje (bek) er ikke lenger godkjent i EU. Det vil slettes fra vedlegg IV og oppføres i vedlegg V med MRLer på analytiske bestemmelsesgrense (LOQ).

Det er noen MRLer som fastsettes lavere enn eksisterende MRLer, der det ikke er vurdert å være noen helsefare for forbruker knyttet til eksisterende MRLer.
Det går en tid før endringene i grenseverdiene trer i kraft i EU for å gi medlemsland, tredjestater og virksomheter mulighet til å tilpasse seg endring. EFSA har vurdert om eksisterende CODEX MRLer (CXL) for stoffene er trygge for europeiske forbrukere. MRLer som ble vurdert som trygge for forbruker og oppfylte øvrige kriterier for fastsettelse, tas inn i regelverket ved denne forordningen. For produkter som ikke er godkjent i EU og det heller ikke er fastsatt CODEX MRLer, eller MRLer fastsatt i EU på bakgrunn av importtoleranser, fastsettes MRL ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) eller ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg).

Med unntak av MRL for pyraklostrobin i spisedruer og MRLer for tallolje, vil nåværende MRLer for disse stoffene, som er fastsatt i forordning (EU) nr. 396/2005, fortsette å gjelde for produkter som enten er produsert i eller importert til EU/EØS innen 25 May 2021. Forordningen trådte i kraft i EU 17. november, men endringer i MRL (unntatt for MRLer der det er vurdert å være mulig helsefare for forbruker vil først gjelde fra 25. mai 2021. For tallolje(i alle produkter) og pyraklostrabin i spisedruer vil nye MRLer gjelde umiddelbart når de tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger
Nye MRLer gjelder i EU først fra 25. mai 2021 unntatt MRLer for tallolje og MRL for pyraklostrabin i spisedruer. For tallolje og pyraklostrabin i spisedruer gjelder heller ikke overgangsordning for produkter som allerede er på markedet grunnet grunnet at disse grenseverdiene (før endring) er vurdert å kunne innebære en mulig helsefare for forbruker

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.10.2020
Anvendelsesdato i EU
25.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2021
Anvendes fra i Norge
26.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1633
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro