Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2023/334 av 2. februar 2023 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for klotianidin og tiametoksam i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/334 of 2 February 2023 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notats, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for klotanidin og tiametoksam på bakgrunn av en revurdering av grenseverdiene (art. 12 vurdering). Begge disse stoffene har mistet godkjenningen i EU. Det er dokumentert at bruk av neonikotenoider som klotanidin og tiametoksam har bidratt til nedgang i bier og pollinatorer globalt. Det er ikke dokumentert at utendørs bruk av klothianidin og thiamethoxam er trygt for pollinatorer (bier).

Artikkel 17 i 396/2005 gir hjemmel til å oppheve alle grenseverdier som fastsatt på bakgrunn av bruk i EU (EU GAP) når stoffene ikke lenger er godkjent brukt i EU. Forslaget opphever også MRLer som er fastsatt på bakgrunn av CODEX MRLer og fastsetter disse ved analytisk kvantifiseringsgrense (LOQ).

Artikkel 2 i denne forordningen gir en overgangsordning for produkter ved at tidligere MRLer for disse stoffene skal gjelde for produkter som ble produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 7. mars 2026.

Endringene i MRL skal gjelde fra 7. mars 2026 og det er her gitt en mye lengre tid enn vanlig før de nye grenseverdiene trer i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er ikke ferdige med sine vurderinger.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.02.2023
Anvendelsesdato i EU
06.03.2023
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet