Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1807 av 13. oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus, azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, fosetyl, metazaklor, oksathiapiprolin, tebufenozid og tiabendazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1807 of 13 October 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozide and thiabendazole in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier ("MRL'er") for acibenzolar-S-methyl, azoxystrobin, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid og thiabendazol. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for clopyralid and fosetyl. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for vandig ekstrakt af spirede frø af sød Lupinus albus, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acibenzolar-S-methyl, på hasselnødder, bønner og ærter (med bælg), indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår clopyralid, er der indgivet en sådan ansøgning for kartofler, hvede og animalske produkter efter anvendelse af clopyralid på korn og græsarealer. For så vidt angår fludioxonil, er der indgivet en sådan ansøgning for blåbær, tranebær, solbær og ribs og stikkelsbær. For så vidt angår fosetyl, er der indgivet en sådan ansøgning for mandler, kastanjer, hasselnødder, pistacienødder, valnødder, granatæbler, urter og spiselige blomster, blåbær, stikkelsbær, solbær og ribs, hvidløg, skalotteløg, druer til vinfremstilling, avocadoer, spiseoliven, oliven til oliefremstilling, kartofler, peberrod, blomsterkål, kinakål, grønkål/kokål, spinat, hvede og animalske produkter efter anvendelse af kaliumphosphonater. For så vidt angår metazachlor, er der indgivet en sådan ansøgning for peberrod, kålroer, majroer og okselever. For så vidt angår oxathiapiprolin, er der indgivet en sådan ansøgning for humle. For så vidt angår tebufenozid, er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser og ferskner. For så vidt angår thiabendazol, er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter og julesalat/alm. cikorie.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet ansøgninger om importtolerancer for azoxystrobin, der anvendes i USA på sukkerroerødder, cyflufenamid, der anvendes i USA på humle, fluopyram, der anvendes i USA på sojabønner, oxathiapiprolin, der anvendes i Kina på druer og i Canada og USA på citrusfrugter, brombær, korbær, hindbær, kinakål, basilikum og spiselige blomster, alm. asparges, kartofler, søde kartofler, løg, "Solanaceae og Malvaceae", Cucurbitae, blomsterkål, rosenkål, hovedkål, "hoved- og pluksalat og salatplanter", "spinat og lignende blade", ærter (med og uden bælg), porrer og ginseng, og thiabendazol, der anvendes i USA på søde kartofler, og i Guatemala, Belize, Honduras, Panama, Den Dominikanske Republik, Nicaragua og Costa Rica på mangofrugter. Ansøgerne gør gældende, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de pågældende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7) For så vidt angår oxathiapiprolin, konkluderede autoriteten, at de fremlagte oplysninger for korbær, kartofler, søde kartofler, rosenkål og ærter (uden bælg) var utilstrækkelige til at fastsætte nye MRL'er. For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(8) For så vidt angår fluopyram, blev flere MRL'er ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2021/618 . MRL'en for sojabønner blev ved nævnte forordning sænket pr. 6. november 2021. Af hensyn til retssikkerheden bør de MRL'er, som fastsættes ved nærværende forordning, anvendes fra samme dato.

(9) I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet vandig ekstrakt af spirede frø af sød Lupinus albus indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 . Ansøgningen blev vurderet af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og leverede en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet , hvori den anbefalede at opføre vandig ekstrakt af sød Lupinus albus i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de aktuelle ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.10.2021
Anvendelsesdato i EU
03.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet