Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/785 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av kromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaksan, tau-fluvalinat and triazoksid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/785 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate and triazoxide in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") af chromafenozid, fluometuron, sedaxan og tau-fluvalinat. Der er ikke fastsat nogen MRL'er for triazoxid i forordning (EF) nr. 396/2005, og da dette aktivstof ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1, litra b).

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for chromafenozid . Der tillades ingen anvendelse, og der findes ingen importtolerancer for chromafenozid i Unionen. Autoriteten konkluderede, at fastsættelse af MRL'en til bestemmelsesgrænsen ("LOD") vil yde Unionens forbrugere et tilfredsstillende beskyttelsesniveau. Derfor bør MRL'erne i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til den specifikke LOD.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fluometuron . Den anbefalede at bevare den gældende MRL for bomuldsfrø. Der foreligger ingen andre godkendelser for dette stof. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for det pågældende produkt i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det gældende niveau.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for pencycuron . Den foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres, og konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for alle varer, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da en risiko for forbrugerne ikke kan udelukkes, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til den specifikke LOD.

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for sedaxan . Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration og anbefalede at bevare de gældende MRL'er. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til den gældende LOD.

(6) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for tau-fluvalinat . Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration og anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for kirsebær (søde), jordbær, rødbeder, gulerødder, broccoli, bønner (uden bælg), ærter (uden bælg), sesamfrø, rapsfrø, bomuldsfrø, havre, svin (muskel, fedt og nyre), nyre (kvæg, får, geder og heste) og mælk (kvæg, får, geder og heste). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for agurker, fjerkræfedt og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ (undtagen lever og nyre), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(7) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for triazoxid . Autoriteten anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for byg, havre, rug og hvede. Der foreligger ingen andre godkendelser for dette stof. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten den specifikke LOD eller til det niveau, som autoriteten har angivet.

(8) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(10) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(13) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(14) Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet